Edsbergs kyrka

Edsbergs kyrka

På en ås i det öppna åkerlandskapet ligger en av Närkeslättens bevarade medeltida stenkyrkor. Edsbergs kyrka byggdes troligen som en privat gårdskyrka men har sedan dess byggts om och till under århundradena fram till idag. Tydliga spår efter den äldre kyrkans mindre kor syns utvändigt på den dagens korvägg.

Medeltida gårdskyrka?

Edsbergs kyrka byggdes under 1100-talet eller tidigt 1200-tal. I tornets andra våning finns ett kapell, troligen avsett för byggherren och hans familj. Kanske var det en storman i trakten som byggde kyrkan som sin gårdskyrka? Rester efter tornkapell finns bara i två andra kyrkor i länet; Gräve och Knista.

Kyrkan byggs ut

Koret breddades under senmedeltiden till samma bredd som långhuset. Fram till år 1901 var kyrkan putsad utvändig men knackades detta år ner i samband med en renovering. Samtidigt byttes det gamla spåntaket ut mot skiffer. Ingången till kyrkan sker idag genom tornet. Men i södra långväggen finns en medeltida trädörr med smidesbeslag, troligen utflyttad från den ursprungliga södra väggen i samband med att kyrkan utvidgades till nuvarande storlek år 1650.

Spår efter olika tider

Invändigt består kyrkorummet av två salar, så kallade skepp, med medeltida valv i norra delen och valv från 1600-talet i den södra delen. Interören präglas av många olika årsringar. Både altaruppsats och predikstol är från 1680-talet, den senare skänkt av dåvarande ägarinnan till Riseberga, Elisabeth Ryning. Bänkinredningen sattes in i samband med 1912 års renovering medan dörrarna till den äldre bänkinredningen sitter som panel på kyrkans väggar.

Koppling till Riseberga kloster

Edsbergs kyrka hörde till under medeltiden till Riseberga kloster. När kyrkan byggdes ut år 1650 hämtades stenarna till tillbyggnaden från Riseberga kloster. En tidigmedeltida ornerad kollon fanns under ett par hundra år på kyrkogården, senare inuti kyrkan. Den kallas Risebergakolonnen och sägs komma från den äldsta kyrkan i Riseberga. Denna unika och mycket märkliga kolonn finns idag på Örebro läns museum.

 

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Edsbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Edsbergs kyrka ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Drumlinområdet (T 10).