Herrgryt

Herrgryt

Byn Herrgryt ligger på en långsmal höjdrygg, en så kallad drumlin, ungefär 1,5 kilometer nordväst om Östansjö. De tätt sammanliggande husen på drumlinens södra del ger ett ålderdomligt intryck. Runt omkring ligger ett odlingslandskap med spår från skilda tidsåldrar, kanske ända sedan bronsåldern.

Spår efter tidig odling

Här i Herrgryt har människor bott och brukat marken under lång tid. De små stenröjda ytorna och röjningsrösena i drumlinens norra del tyder på att människor har odlat här redan under förhistorisk tid. Kanske redan under bronsåldern (1800-500 f.Kr) eller äldre järnålder (500 f Kr-500 e.Kr). Väster om byn, vid Nalaviberg, ligger Närkes största gravfält (Läs mer om Nalavibergs gravfält). Den tidiga odlingen skedde med enkla redskap på de ytor som var lättast att odla, där det mar minst sten och jorden torr och lätt att bearbeta. Med tiden övergavs den äldre odlingsmarken och större åkrar togs upp i drumlinens södra del och i de lite fuktigare markerna nedanför.

Husen ligger tätt som i en radby

Före 1800-talets skiftesreformer var radbyn den vanligaste byformen. I radbyn låg bostadshusen på den ena sidan av vägen och ekonomilängorna på den andra. Herrgryt genomgick laga skifte 1839, då två av byns fem gårdar flyttades ut från bytomten. Samtidigt rätades bygatan ut från att tidigare svängt av mot öster mitt i byn. De kvarvarande gårdarna ligger fortfarande mycket tätt tillsammans och ger god bild av hur radbyarna såg ut i äldre tid. De flesta av husen i byn präglas av det äldre 1800-talets byggnadsskick, med sina rödfärgade timmerbyggnader och mindre bostadshus i två våningar.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Riksintresse
Herrgryt ingår i det så kallade Drumlinområdet, ett område av riksintresse för kulturmiljövården.