Stadra gård

Stadra gård

Stadra gård ligger vid den södra stranden av sjön Grecken. Gården är ett välbevarat exempel på bergslagens större herrgårdar. Den välbevarade gårdsmiljön innehåller byggnader från flera århundraden och speglar tydligt gårdens verksamhet inom bergsbruk och jordbruk. Den stora ladugården används idag som teaterlokal.

Torp för färjekarlen

Gårdens historia är starkt sammankopplad med bergsbruket som etablerades i trakten under 1600-talet. Den första bebyggelsen på platsen tillkom på grund av den väg som började byggas mellan Nora och Grythyttan under 1640-talet. Under tiden man byggde sträckan mellan Stadra och Grythyttan användes sjövägen från Stadra upp till Kärvingeborn. Färjekarlen Kristian Johansson var därför den förste som bodde i Stadra.

Bergsbruket tar över

När vägen var färdig 1658 köptes torpet i Stadra av Anders Hindersson. Han var rådman i Nora och grundade bruksverksamheten genom att anlägga en hammare och ett så kallat ränneverk (smältugn för järn) ca en halv mil norr om Stadra. Hammaren kallades först Finnå hammare men fick senare under 1700-talet namnet Afdala hammare. Anders Hindersson fick med tiden ekonomiska svårigheter och sålde 1666 bruket till Alexander Buchan, en handelsman från Stockholm. Buchan fick samma år tillstånd av Bergskollegiet att bygga om ränneverket till en stångjärnshammare. I och med detta fick platsen namnet Finnå bruk. Under resten av 1600-talet och 1700-talet skedde många ägarbyten.

Bruket och egendomen växer

Under 1700- och 1800-talet utökades både bruket och egendomen. Vid slutet av 1800-talet ägde gården förutom Finnå bruk även Grecksåsars hytta, delar i Skärhytte- och Lindesby masugnar, andelar i olika gruvor samt omfattande arealer skog. Bruket var också delägare i Grythytte skifferverk, varför många av gårdens byggnader fick skiffertak. Vid sidan om bruksverksamheten fanns även ett jordbruk. Gården hade sin storhetstid från mitten av 1850-talet fram till 1920-talet då bruksverksamheten avvecklades.

En stor gård med många hus

Vid början av 1800-talet var Stadra en gård men relativt många hus, där varje hus hade sin funktion. Många av dessa hus finns kvar än i dag. De flesta byggnaderna på gården byggdes från mitten av 1850-talet fram till 1920-talet, som t ex den monumentala ladugården från 1870-talet. 1700-talet finns främst representerat genom äldre byggnadsdelar och stommar, som t ex delar av inredningen i huvudbyggnaden som byggdes 1756.

Järnboden som ligger alldeles intill sjön Grecken är ett värdefullt dokument över den långa tid då vattnet var en viktig transportväg för bergsbruket. Det lilla badhuset från 1860-talet är mycket representativt exempel på sin tids genomarbetade träarkitektur och är idag som byggnadstyp mycket ovanlig i länet. Gårdsmiljön vid Stadra har tidigare inramats av en omfattande och medvetet gestaltad park- och trädgårdsanläggning. Den är idag förändrad och förenklad, men finns väl dokumenterad och kan till vissa delar fortfarande upplevas.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Stadra gård är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2007

Ägare: Privatägd