Spökkullens gravfält

Spökkullen gravfält

På tre höjdkullar i det annars öppna odlingslandskapet ligger tre gravfält från järnåldern. Tillsammans finns här cirka 100 gravar i olika former.

Tre kullar med gravfält

Spökkullen är ett gravfält på tre kullar. De två i norra delen närmast vägen och nära parkeringsplatsen består av 5 respektive 14 gravar. Det södra gravfältet är större och innehåller 75 gravar. Gravarna kom till under järnåldern och är mellan 1000 och 1600 år gamla. År 1907 undersöktes 11 gravar och i dem låg brända människoben och bitar av lerkärl som benen legat i. Med sig som gåvor har de döda fått en järnkniv, nålen till ett ringspänne av brons och en benkam som nu är i bitar.

Olika typer av gravar

På gravfälten finns en blandning av olika typer av gravar. Bland annat högar, runda, kvadratiska och rektangulära stensättningar, en treudd, en domarring och en rest sten. Gravarna placerades ofta på naturliga höjder eller åsar och de låg i anslutning till en gård eller by.

Ett rikt växt- och djurliv

Det finns ett rikt djur- och växtliv på gravfältet och det visar att gravfältet har varit betesmark under lång tid eller att gräs och örter samlats till vinterfoder åt boskapen.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Fornlämningsnr: Knista 3:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Spökkullen är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Spökkullens gravfält ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården. Drumlinområdet, T 10.