Fellingsbro kyrka och sockencentrum

Fellingsbro sockencentrum

Fellingsbro kyrka ligger högt på en rullstensås, omgiven av ett flackt jordbrukslandskap. Kyrkomiljön består av ett välbevarat sockencentrum med bland annat skola, klockar- och komministergårdar. Kyrkan är en av länets största kyrkor och har anor från medeltiden. Den har under åren byggts om och till vid ett flertal tillfällen.

Att Fellingsbro varit en rik bygd avspeglas inte minst i den ovanligt stora kyrkan. Under 1600-talet fanns många järnbruk i trakten och dess ägare gjorde olika donationer till kyrkan. På ömse sidor om kyrkan finns prostgård, Klockargård som tidigare fungerat som bland annat kommunalhus och bank, arrendatorboställe, komministergård, skolbyggnader och kyrkvaktämstarbostad. Detta gör Fellingsbro till en ovanligt komplett sockencentrummiljö.

Fellingsbro kyrka

Kyrkan har en lång och komplicerad byggnadshistoria. På platsen byggdes troligen en liten kyrka av gråsten under 1100-talet. Denna kyrka byggdes sedan till i olika omgångar under de kommande århundradena. Under 1500-talet fick den troligen sin nuvarande storlek. Fasaderna har haft olika färg, under senmedeltiden var de röda och lite längre fram gula. Kyrkans nuvarande utseende tillkom vid en omfattande ombyggnad i början av 1800-talet, då kyrkan bland annat fick ett spåntak, fönstren förstorades och väggarna målades vita.

I det stora, pampiga kyrkorummet dominerar den snidade altartavlan i senbarock liksom den rikt smyckade predikstolen i barock samt den magnifika orgelfasaden som dekorerats av den kände bildhuggaren Olof Gerdman, vilken även tillverkat altaruppsatsen.

"Kastalen" i Fellingsbro

På kyrkogården ligger en kraftig gråstensbyggnad som brukar kallas kastalen. Denna har dock troligen inte använts i försvarsändamål utan är troligen uppförd i slutet av medeltiden som magasinsbyggnad för socknens tionde.

 

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Västerås stift

Församling: Fellingsbro församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Kyrkomiljön utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården Fellingsbro (T38).