Askersunds stadskyrka

Askersunds stadskyrka

Sofia Magdalena kyrka uppfördes 1778–80 sedan en äldre träkyrka förstörts i en stadsbrand. Tillsammans med de samtida skol- och fattighusbyggnaderna samt prästgården från 1865 utgör de en intressant kyrkomiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

Ny stad – ny kyrka

När Askersund fick sina stadsprivilegier och den befintliga kyrkan (nu Askersunds landskyrka) hamnade utanför stadsgränsen, uppförde stadsinnevånarna år 1651 en egen kyrka i timmer. När denna förstördes i den förödande stadsbranden 1776, uppfördes några år senare den nuvarande stenkyrkan på en bergshöjd norr om stadens centrum. Ritningarna till kyrkan hade framställts av Carl Fredrik Adelcrantz, som var chef för Överintendentsämbetet och var en av samtidens främsta arkitekter. Han ritade även de båda kyrkoflyglarna, det norra som skolhus och det södra som fattighus och hospital. Flygelbyggnaderna används idag som församlingens expeditionslokaler.

Askersunds landskyrka

Tornet och en del av långhuset

Kyrkan fick drottningens namn

Kyrkan med sitt rektangulära långhus och västtorn är putsad i en svagt gulrosa ton med tak täckt av tegel. Kyrkan fick sitt namn efter Gustav III:s hustru, Sofia Magdalena eftersom kungen välvilligt bidrog till kyrkobygget. Kyrkan har kvar en del av sin rokokostil men framförallt inredningen har förnyats efterhand, senast i början av 1950-talet.

I sydväst ligger den gamla kyrkogården som idag endast har ett fåtal gravstenar kvar. Här låg stadens första kyrka innan den brann ner.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Kontakt

Serviceinformation

  • Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Askersunds församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Kyrkomiljön ingår i det område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar centrala Askersund (T 4a).