Arbetshuset

Arbetshuset i Örebro

Arbetshuset är en av Örebros äldsta bevarade byggnader. Det är en karaktärsbyggnad i stadens kulturhistoriskt mest värdefulla miljö – området kring Örebro slott. Genom sin ålder och användning har det en stark och tydlig förankring i stadens historia.

Byggnaden uppfördes troligen under 1740-talet och finns avbildat på en oljemålning från 1760-talet som skildrar slottet och dess närmaste omgivning. Dess ursprungliga funktion är okänd. 1777 anlades ett kronobränneri på platsen och från början av 1800-talet benämns huset som ”Kronomälthus” och ”Mälthus”.

Bränneriet blir barnhem

1804 skänktes mälteribyggnaden till Örebro stad för att användas som arbets- och uppfostringsinrättning. Den var då i ett så dåligt skick att omfattande upprustnings- och ombyggnadsarbeten måste genomföras innan den kunde tas i bruk. Byggnaden fick efter dessa arbeten det utseende som den i allt väsentligt har idag. Den 1 november 1806 invigdes det renoverade huset. Då avtäcktes den minnestavla i kalksten, som idag är infogad i norra fasaden invid huvudingången.

Syftet med arbets- och barnuppfostringsinrättningen var att ge fattiga barn uppfostran, sysselsättning och moralisk och kristen bildning. När verksamheten var som störst i början av 1800-talet var i genomsnitt ca 50 barn per år knutna till inrättningen. Byggnaden nyttjades som barnhem fram till slutet av 1930-talet, då verksamheten flyttades till nybyggda lokaler.

Hemslöjd och konstgalleri

Det fanns vid denna tid långt framskridna planer på att riva byggnaden. Den räddades undan rivning och istället planerades för ett stadshistoriskt museum i lokalerna. Dessa planer kom inte att förverkligas och 1943 flyttade Hemslöjden i Örebro län in i byggnaden. År 1982 lämnade Hemslöjden Arbetshuset. Det har sedan dess inrymt kontor och ett konstgalleri.

Ett av Örebros äldsta hus

I Örebro fanns under andra delen av 1700-talet och i början av 1800-talet endast ett fåtal byggnader uppförda i sten. De flesta av dessa var offentliga byggnader och därutöver fanns enbart ett fåtal stenhus. Stadens bebyggelse var i övrigt av trä och föll lätt offer för de bränder som härjade regelbundet. Arbetshuset hör idag till de ytterst få bevarade 1700-talsbyggnaderna i Örebro.

Örebro slott omgavs tidigare av enskilda byggnader och anläggningar med funktionell anknytning till slottet och dess förvaltning. I samband med de stora förändringar i stadsbilden, som skedde under 1800-talets slut och 1900-talets början, försvann i det närmaste allt av denna bebyggelse. Förutom själva slottet är Arbetshuset, tillsammans med den intilliggande Kanslibron och det f d Landshövdingestallet i grannkvarteret, det enda som idag finns bevarat av denna gamla miljö med bebyggelse i statssförvaltningens tjänst.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Arbetshuset är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2000

Ägare: Örebro kommun

Byggnadsminnesbeslut Pdf, 67.3 kB.

Riksintresse
Byggnaden ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).