Ervalla kyrka

Med en plan formad som ett kors uppfördes Ervalla kyrka på 1670-talet. Två renoveringar under 1900-talet har tydligt påverkat det inre av kyrkan; 1996-97 tillkom ny färgsättning samtidigt som man då ville framhäva resultatet av Agi Lindegrens restaurering år 1900. Av denne arkitekt fick kyrkan bland annat nytt rutmönstrat golv samt dekormåleri på väggar och i valv.

Ervalla kyrka ligger cirka en och en halv mil norr om Örebro. Den ligger i ett småbrutet jordbrukslandskap, helt nära de utdikade sankmarkerna längs Dyltaån. Strax öster om kyrkan finns en av Närkes medeltida sätesgårdar. Det är Ervalla gård, känd redan från 1400-talet men förmodligen äldre, med befäst stenhus. Gården är tätt förbunden med Ervalla kyrka.

Centralkyrka med korsformad plan

Redan på medeltiden fanns det antagligen en träkyrka på den plats där den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1670-73. Kyrkobygget bekostades av grevinnan Sigrid Bielke på Ervalla gård. Hon var gift med Gustaf Horn som var en av de mest framstående fältherrarna under 1600-talet. En av tidens betydelsefulla arkitekter, Mathias Spihler, blev kyrkans skapare, och Ervalla blev en centralkyrka med korsformad plan och torn över korsmitten. I Örebro län finns bara denna kyrka med sådan planform, och där finns bara ett fåtal kyrkor från stormaktstiden.

Kyrkorummet förnyat

Ett åsknedslag 1789 orsakade en stor brand i Ervalla kyrka, och taket, tornbyggnaden samt södra läktaren förstördes. Vid reparationerna höjdes taken på korsarmarna så att kyrkans exteriör blev lite förändrad. De putsade fasaderna har genom årens lopp haft flera olika kulörer, men återfick 1995 en äldre svagt gul kulör. Det inre av kyrkan har förändrats vid olika tillfällen. I det ljusa kyrkorummet syns resultaten av framförallt två renoveringar gjorda under 1900-talet. År 1900 blev förnyelsen kraftfull med bland annat dekormåleri på väggar och i valv samt nytt golv med plattor i ett svart och vitt rutmönster. En ny altaruppsats i nybarock stil tillkom även vid denna renovering som leddes av Agi Lindegren, framstående arkitekt och konstnär. August (Agi) Lindegren (1858-1927) arbetade i de historiserande nystilar som uppstod i det sena 1800-talets arkitektur. Han var slottsarkitekt vid Drottningholm, och utförde många kyrkorestaureringar, till exempel interiörens förnyelse i Västerås domkyrka.

Marmorering i flera kulörer

Den andra renoveringen av stor betydelse för Ervallas kyrkorum leddes av arkitekt Jerk Alton, och genomfördes 1996-97. Då försökte man framhäva Agi Lindegrens insatser – i motsats till vad som skett 1938 och 1972. Vid Altons renovering skedde en rad praktiska insatser såsom rengöring av valven och dekormåleriet – för att nämna något. En ny färgsättning blev också resultatet av förnyelsen, och nästan all inredning försågs med större eller mindre partier av marmorering i olika kulörer. Så skedde med altaruppsatsen som även byggdes om för att kunna inrymma kyrkans två altartavlor. Dessa är båda monterade i uppsatsen men har gjorts vändbara; det går lätt att skifta mellan dem.

1600-talets medverkan

Predikstolen från 1600-talet hör till kyrkans ursprungliga inventarier och den har en dekor som är ovanlig för länet. Dopfunten från 1661 är av röd kalksten. Den har en hög smal fot, en åttkantig cuppa (skål) och rikt huggen dekor med symbolerna för de fyra evangelisterna. I kyrkorummet hänger två epitafier (minnestavlor) varav det ena gäller minnet av den kyrkoherde som var verksam då kyrkan byggdes. Det andra epitafiet minner om den befallningsman vid Ervalla gård som verkställde Sigrid Bielkes beslut att låta uppföra kyrkan. I det Mörnerska gravkoret under korgolvet är en senare ägare till Ervalla begravd: Carl Gustaf Mörner, död 1721.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Axbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).