Bron vid Täby kyrka

Stenvalvsbro med Täby kyrka i bakgrunden

Över Täljeån invid Täby kyrka sträcker sig en vacker stenvalvsbro. I kyrkomiljön intill finns en gammal skola samt resterna efter en tidigare radby.

Bron vid Täby kyrka byggdes år 1883 och användes fram till år 1947 då vägen drogs om och en ny bro byggdes en bit bort.

Vägar och broar genom historien

De äldsta färdvägarna gick på åskrön och längs vattendrag. Det var ofta lättare att ta sig fram på vatten än på land. Allra bäst gick det att färdas vintertid på snö och is. Över rinnande vatten tog man sig med hjälp av flottar och färjor och över sankmarker lade man kavelbroar av ris och trästockar. Senare började man bygga broar av trä, kanske redan på vikingatiden. På 1600-talet förbättrades de viktigaste vägarna så att man kunde resa med häst och vagn. Stenvalvsbroar blev vanliga på 1700-talet och byggdes under hela 1800-talet. Omkring 1900 började man bygga broar i betong. På 1950- och 60-talet hade bilen blivit vanlig och de stora vägbyggena tog fart, det var nu det moderna vägnätet byggdes.

Täby kyrkomiljö

I det flacka odlingslandskapet vid Täljeån byggdes under 1100-talet eller tidigt 1200-tal en kyrka i sten med västtorn. Kanske var det någon storman i trakten som byggde den som gårdskyrka? När befolkningen ökade under 1700-talet byggdes kyrkan ut och fick ett nytt torn. Invändigt bär kyrkorummet spår efter flera renoveringar, den senaste 1953, då en äldre interiör delvis återskapades. I kyrkogårdsmuren finns en portal, en så kallad stiglucka, en av fyra bevarade i Örebro län. Mitt emot kyrkan ligger den gamla skolan, idag bygdens samlingslokal under namnet Täbygården. Bymiljön intill bär spår efter en tidigare radby.

Läs mer om Täby kyrka

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Fornlämningsnummer: Täby 2:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Stenvalvsbron i Täby är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Bron ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Täby (T 16).