Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekeby kyrka

Ekeby kyrka med kyrkogården i förgrunden

Ekeby kyrka från 1700-talet har kvar vissa delar av en medeltida kyrka i sina murar. Den välkände målaren Pehr Hörberg har skapat kyrkorummets altarutsmyckning 1793. Vid en renovering 1994 påträffades en sten med ringkors som sannolikt varit en del av ett tidigkristet gravmonument: en Eskilstunakista.

I slättlandskapet sydost om Örebro ligger Ekeby kyrka som är ljusgul med svart plåttak. Det är en 1700-talskyrka, och den ligger vid en korsväg – på en mindre moränhöjd – cirka nio kilometer nordost om Kumla. I miljön nära kyrkan finns flera äldre byggnader: en f.d. skola, ett arrendatorsboställe, en arkivbyggnad för kyrkliga handlingar samt en prästgård med äldre flygelbyggnad. Det finns även en ny skola, som också är bygdegård. Kyrkan är därmed en del i ett samlat sockencentrum.

Svängd tornhuv och gyllene tupp

På 1100-talet eller tidigt på 1200-talet byggdes förmodligen en liten stenkyrka utan torn i Ekeby. När folkmängden ökade på 1700-talet blev denna kyrka för liten, och den byggnad vi ser idag, kom till 1769–74. Från den medeltida kyrkan behölls vissa delar av den södra väggen i de nya murarna. Detsamma gäller för del av den gamla östra väggen. Den nya kyrkan uppfördes i nyklassicistisk stil med putsade väggar, rusticerade portalomfattningar och mansardtak d.v.s. ett brutet tak. Tornet är samtida med den nya kyrkan, och alltså inte medeltida. Tornhuven med svängda former, är täckt med svart plåt, men den öppna lanterninen högst upp är av koppar. På toppen av denna sitter en förgylld kula med kors och tupp. Långhuset har rakt avslutat kor i öster, men bakom koret finns sakristian som en utskjutande del av kyrkan. Vanligtvis brukar sakristian finnas vid kyrkans norra vägg, ofta i nordost, men här ligger den alltså i öster.

Murad stenmur med stiglucka

Kyrkogården vid Ekeby omges av en stenmur, murad med natursten och täckt med en snedställd kalkstensöverliggare. Det finns fyra olika entréer genom muren till kyrkogården, alla med olika utformning. Särskilt lägger man kanske märke till den södra entrén: en murad och vitslammad stiglucka från 1960-talet. Den är en rekonstruktion av en äldre version. På en utvidgad del av kyrkogården, nordost om kyrkan, finns ett gravkapell med ljusa slätputsade fasader och ett brant sadeltak lagt med rött tegel. Kapellet är ritat av K. Martin Westerberg, och det byggdes 1959.

Stiglucka söder om kyrkan

Altartavla av Pehr Hörberg

Kyrkans inre – med stora fönster och vid rymd upp mot taket – ger ett ljust och luftigt intryck. Altaruppsatsen med antika former har en nyklassicistisk stil och reser sig mäktigt upp mot taket vid korväggen. Trekantsgaveln vilar på två pilastrar vilka ramar in den stora altartavlan. Denna målades av Pehr Hörberg 1793, och har som motiv Jesus välsignar barnen. Pehr Hörberg blev känd framförallt som målare av altartavlor; han har målat sådana i 87 kyrkor, varav 57 altartavlor i Östergötlands län. Han föddes 1746 i Virestads socken i Småland, och avled 1816 i Risinge i Östergötland. Han växte upp på ett soldattorp, var målarlärling i Växjö på 1760-talet, och kunde så småningom studera vid Konstakademien i Stockholm på 1780-talet.

En mångsidig konstnär

Förutom altartavlor målade Hörberg bl.a. stafflitavlor med religiösa, mytologiska och historiska motiv. Han var också en vardagens skildrare som målade bilder ur böndernas liv. I de religiösa motiven var stämningen ofta innerlig. Hörberg var även snickare och träsnidare, och i Ekeby kyrka är också altaruppsatsen skapad av honom. I Svennevads kyrka i sydöstra Närke är på samma sätt både altartavla och altaruppsats utförda av Pehr Hörberg. Den som bekostade altarutsmyckningen vid Ekeby och skänkte den till kyrkan, var generalmajor G.A. Coyet på Nynäs säteri, inte långt från Ekeby - lite österut.

Spännande sten funnen i gammalt golv

Flera renoveringar har ägt rum under 1900-talet, både utvändigt och invändigt. Åren 1964–65 samt 1994 gällde renoveringarna kyrkans inre, och det handlade om olika funktionsförbättringar samtidigt som man ville framhäva 1700-talskyrkan starkare (arkitekt Jerk Alton, Kumla). När kyrkorummet skulle få nytt kalkstensgolv 1994, togs trägolvet vid bänkkvarteren bort, och därunder påträffades ett äldre golv av kalksten. Detta golv innehöll flera äldre gravhällar samt en speciell stor flat sten där båda sidorna hade ett ristat s.k. ringkors, såsom hos runstenar. Stenen har sannolikt tillhört en Eskilstunakista, och är då den ena av de båda toppiga gavelhällar som brukar höra till en sådan. Den första kistan av denna typ hittades 1912 i Eskilstuna, men senare fann man liknande kistor på många andra håll i Sverige; särskilt många finns i Östergötland.

Gravmonument från tidig kristen tid

Eskilstunakistorna är tidigkristna gravmonument, men själva kistorna innehåller inga skelett. Gavelhällarna och även locken har ofta runinskrifter. Gravmonument i Närke av denna typ, brukar dateras till slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. Gavelhällen från Ekeby tyder på att det kan ha funnits en föregångare till den medeltida stenkyrkan på samma plats: en träkyrka. Den funna stenen med ringkors visas nu i Ekeby kyrkas vapenhus.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Ekeby församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Fler besöksmål

Cirka 2 kilometer norr om Ekeby kyrka ligger Gällersta kyrka, en medeltida kyrka som byggts till under 1700-talet.

Gällersta kyrka

I närheten finns även naturreservatet Kvismaren, ett stort reservat med våtmarker, välbesökt inte minst av fågelskådare.

Kvismaren

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss