Före detta biografen Röda kvarn

Motiv från tak inne i biografen

Den före detta biografen Röda Kvarn på Storgatan 21 i Örebro är ett bra exempel på de miljöer som växte fram för nöjeslivet under 1900-talets första årtionden. Den påkostade och rikt utsmyckade lokalen vittnar om vilken betydande roll biograferna hade vid denna tid.

Biografen byggdes 1917 av Skandinaviska Filmcentralen efter ritningar av arkitekten Vilhelm Renhult. Denne var en av de mest framträdande örebroarkitekterna under 1900-talets första årtionden. Biografen fick namnet ”Imperial”. Efter en stor ombyggnad 1927 ändrades namnet till ”Biografteatern Röda Kvarn”. Skandinaviska Filmcentralen blev år 1922 Svensk Filmindustri, ”SF”, som drev biografen ända tills den lades ner i september 1988.

Byggdes om efter tio år

År 1927 byggdes biografen om efter ritningar av arkitekten Joel Lundeqvist. Utvändigt ändrades bara entrén medan biografen invändigt förnyades i sin helhet. Vid ombyggnaden skapade Lundeqvist en interiör som är mycket karakteristisk för 1920-talets inredningsstil i allmänhet, och biografer i synnerhet. Resultatet blev en interiör präglad av en lätt och luftig 1920-talsklassicism med italienska referenser. Genomtänkta rumsbildningar med utblicksmotiv i vestibulen, och illusoriska italienska landskapsscenerier i skenperspektiv i salongen, bildar en stilmässigt sammanhållen interiör av stort arkitekturhistoriskt värde. Förankringen i 1920-talets formspråk förstärks av inredningsdetaljer som takmålningar och trappräcken i smide. Interiören har efter Lundeqvists ombyggnad i huvudsak bevarats oförändrad.

Biografen hade stor betydelse

Utvändigt är byggnaden i stort sett oförändrad sedan 1917. Biografen är ett värdefullt exempel på Örebroarkitekten Vilhelm Renhults arkitektur från denna tid. Den påkostade gestaltningen av bottenvåningen och den rymliga foajén på andra våningen vittnar om att biograferna vid denna tid – i jämförelse med idag – spelade en betydande roll i stadens sociala liv.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Före detta biografen Röda kvarn är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2003

Ägare: Privat

Riksintresse
Byggnaden ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).