Kontorshuset vid Örebro central

Stationshuset och Kontorshuset vid Örebro central har stora järnvägs­- och arkitekturhistoriska värden och de representerar en viktig del av Sveriges tidiga järnvägsshistoria

Kontorshuset är en viktig del av stationsmiljön. Både Stationshuset och Kontorshuset har ett betydande stadshistoriskt värde och eftersom de har en välbevarad ursprunglig karaktär så har de även ett mycket högt arkitekturhistoriskt värde.

Kontorshuset

Kontorshuset är uppfört i tre våningar med stomme av tegel och valmat tak täckt av falsad svartmålad plåt. Fasaderna är putsade och rikt dekorerade i tidens klassicerande stil. 1800-talets byggnader har ofta varit föremål för förvanskande fasadrenoveringar men Kontorshuset har en ovanligt väl bevarad ursprunglig karaktär.

Arkitekt Edelswärd

Arkitekt för både Stationsbyggnaden och Kontorshuset var Adolf Wilhelm Edelswärd (1824 - 1919). Han var under åren 1855-1895 Statens järnvägars chefsarkitekt, vilket resulterade i att huvuddelen av Sveriges stationshus tillkommit under hans ledning. Edelswärd var en militärt utbildad arkitekt och han var engagerad i den tidens strävan att skapa modern arkitektur utifrån medeltida formspråk. Som arkitekt kom han främst att få betydelse för utvecklingen av träbyggnadskonsten i de former som 1800-talets utvecklade sågverksteknik erbjöd.

Historik

Järnvägen Hallsberg - Mosås stod klar 1862. Banan kom att bli en viktig förbindelse mellan Västra stambanan och den privata Köping - Hults järnväg.

Både Kontorshuset och Stationshuset förklarades redan 1986 som byggnadsminnen men då som statliga byggnadsminnen. Därefter har byggnaderna övergått till annan ägare än staten och därför byggnadsminnesförklarade Länsstyrelsen år 2015 Stationshuset och 2019 Kontorshuset vid Örebro central.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Kontorshuset vid Örebro central är skyddad som byggnadsminne.

Skyddat år: 2019

Ägare: Lindin förvaltning AB, Örebro.

Byggnadsminnesförklaringen av Kontorshuet vid Örebro central (pdf) Pdf, 209.3 kB.