Hjulsjö kyrka

hjulsjö kyrka

Hjulsjö är en välbevarad bergslagsby med flera äldre bergsmansgårdar och en för bergslagen typiskt rödfärgad, spånklädd timmerkyrka.

Bergslagens rödfärgade och spånklädda timmerkyrkor skiljer sig markant från slättbygdens ofta vitputsade stenkyrkor. De flesta är uppförda under 1600-talet då befolkningen ökade i samband med bergshanteringens uppsving och invandringen av skogsfinska nybyggare.

Kapell blir korskyrka

I Hjulsjö ledde befolkningsökningen i anslutning till den hytta, som funnits på platsen åtminstone sedan 1500-talet, att ett kapell byggdes på 1640-talet. 1732 byggdes korsarmarna till och kyrkan blev en korskyrka. I samband med detta fick kyrkorummet sitt tunnvälvda tak. Drygt 50 år senare tillfogades även ett torn i väster med svängd huv och tornur. Kyrkans timmerväggar är klädda i rödfärgade spån med vitmålade snickerier. Det brutna, valmade taket är täckt av tjärade spån.

1950-talets restaurering

Kyrkan har renoverats i olika omgångar under åren. Exempelvis byttes den slutna bänkinredningen ut mot nya öppna bänkar år 1892 medan de gamla bänkdörrarna återanvändes som panel längs väggarna. Dagens kyrkorum präglas huvudsakligen av 1952 års genomgripande renovering, med syftet att återställa kyrkans äldre interiör. Bland annat byttes de tidigare rektangulära fönstren ut mot nuvarande rundbågiga och alla äldre inventarier återfick sin ursprungliga färgsättning. Predikstolen i renässansstil från 1679 ger en bild av hur 1600-talets kyrka såg ut, liksom den målning som frilagts på väggen bakom predikstolen.

Kyrkgård med äldre gravar

På kyrkogården vittnar några äldre gravar med gjutjärnskors och järnstaket om traktens järnhantering. En nyare kyrkogård med gravkapell iordningställdes några år in på 1900-talet en bit öster om kyrkan.

 

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Västerås stift

Församling: Hjulsjö församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Kyrkomiljön ingår i det område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar Hjulsjö (T 44).