Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrbyås kyrka

norrbyås kyrka

Av den ursprungliga kyrkan från 1100-talet återstår tornet med tornhuven samt murverket i långhusets västra del. Den östra halvan av långhuset är tillbyggd i etapper, senast 1817. I det mycket långsmala kyrkorummet finns inslag från olika sentida renoveringar, och de färgstarka kyrkbänkarna blir särskilt markanta. Nils Gabriel Djurklou bodde granne med kyrkan på 1800-talet, och på kyrkogårdens norra del finns gravvården över honom.

Norrbyås kyrka ligger i Östernärke, cirka sju kilometer sydväst om Stora Mellösa. Närke genomkorsas av ett antal rullstensåsar i nord-sydlig riktning; det är på en sådan ås man ser den långsmala byggnaden med sitt smala torn krönt av en tornhuv med medeltida utseende.

Djurklou och den stora sjösänkningen

Från åsen finns utsikt över de flacka jordbruksmarker som uppstod efter sänkningen av Kvismaresjöarna. Denna ”operation” var ett led i den stora Hjälmaresänkningen som ägde rum 1878–1887. Det rörde sig om Europas största sjösänkningsföretag och dess ledare var friherre Nils Gabriel Djurklou, känd som arkeolog och folklivsforskare. Denne var född på Sörby säteri, där han bodde fram till 1883 då han av ekonomiska skäl tvingades lämna platsen.

Kyrkogården och parken runt Sörby

Sörby som grundades 1642, ligger omgivet av en park helt nära Norrbyås kyrka, och på kyrkogårdens norra del finns flera äldre gravvårdar av kalksten, knutna till säteriets ägare – däribland Djurklou, död 1904. En mur av natursten omger kyrkogården och innanför muren löper en trädkrans. Tillsammans med landskapsparken runt Sörby har kyrkogården en mycket lummig och grön parkkaraktär.

Välbevarad tornhuv

Kyrkan på åsen har en svagt gul kulör och omfattningar som är vitfärgade. Långhusets tak är täckt med mörkt glaserade tegeltakpannor och har en mörkbrun takfot som är dekorativ och ovanlig. Den pyramidformade tornhuven är spåntäckt; den är en av tre bevarade medeltida tornhuvar med detta utseende i Närke. De två andra finns på kyrktornen i Mosjö och i Hardemo.

Förlängd kyrka med halvrund sakristia

Liksom kyrkans medeltida ursprung går att avläsa i tornets utseende, går det att se detta ursprung även i långhusets bredd. Det nuvarande långhuset är lika smalt som hos 1100-talskyrkan. Eftersom det med tiden har blivit dubbelt så långt som från början, ser hela långhuset mycket långsmalt ut. Det har förlängts åt öster i etapper och vid tillbyggnaden 1817 fogade man också till den halvrunda sakristian som avslutning i öster. Denna rundade form samt de stora rundbågiga fönstren ger kyrkan den nyklassicistiska karaktär som också finns med i exteriören.

Rött och grönt på kyrkbänkar av äldre modell

Även det inre av kyrkan har en nyklassicistisk prägel, samtidigt som inredningen bär spår av olika renoveringar under 1800- och 1900-talen. Det som dominerar det långsmala kyrkorummet är bänkinredningen med sin kraftfulla färgsättning: invändigt rött och utvändigt grönt med en gråmarmorerad yta på varje liten dörr. Denna slutna bänkinredning återinsattes enligt en äldre förebild 1953 – efter en tidsperiod med öppna bänkar. Färgsättningen tillkom vid renoveringen 1984–85 då Jerk Alton var ansvarig arkitekt. Vid detta tillfälle fick också taket en ljusblå kulör och därunder en gråmarmorerad skugglist. Sakristian fick samtidigt på sina väggar en återupptagen rosa kulör. I den tidsblandning som interiören rymmer, finns också en inventarie med relativt modern utformning: en dopfunt från 1965, av kalksten från stenhuggeriet i Yxhult.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Kvismare församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss