Kullkyrkan

Kullkyrkan

På kullen bygdes under 1100-talets senare del en liten stenkyrka. Idag syns ruinen av delar av kyrkobyggnaden och blommor slingrar sig runt murarna.

Ruin efter medeltida kyrka

Vi vet inte vem som bekostade bygget av kyrkan. Kanske var det en rik och mäktig familj som ägde marken och som ville ha en egen kyrka. Men det kan också vara så att marken ägdes av bönderna som bodde runt omkring, i till exempel byarna Hulinge, Råby och Sörby. I senare tid ägde dessa byar marken gemensamt och man använda platsen som grustag. Därför är också stor del av platsen idag förstörd. Kyrkogården som låg mellan kyrkan och vägen förstördes helt när man tog grus. Kyrkan övergavs och raserades redan under medeltiden.

Mynt och skelett

Kullkyrkan har undersökts vid flera tillfällen. Redan under 1700- och 1800-talen finns uppgifter om att delar undersöktes och att man fann skelettdelar och hela kistor med skelett i. Under 1900-talet har arkeologer undersökt patsen vid två tillfällen, 1917 och 1963. Då visade undersökningarna att kyrkan hade haft trägolv i långhuset och koret. Storleken på kyrkan har uppskattats till ca 19 meter lång och bredden är mellan 2 och 7 meter. Arkeologerna träffade inte på så många fynd under utgrävningen men två medeltida mynt hittades. Det ena var ett mynt från slutet av 1100-talet från Kung Knut Erikssons tid. Det andra var ett sällsynt mynt från Kung Knut den långes tid under åren 1229-1234.

Socken

Sockenindelningen kom till under tidig medeltid. Det fornsvenska ordet sokn betyder söka. Med socken menas troligen "de som söker sig till samma kyrka". Varje by som bestod av minst sex gårdar hade rätt att bygga sin egen kyrka.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Fornlämningsnr: Mosjö 6:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Kullkyrkan är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är en enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.