Granbergsdals hytta

Granbergdahls hytta

Granbergsdals hytta är ett välbevarat och representativt exempel på den typ av hyttanläggningar som utgjorde stommen i länets järnframställning under perioden från 1600-talet fram till 1800-talets slut. Hyttan fick sitt nuvarande utseende 1907.

Från bergsmanshytta till industrihytta

Granbergsdals hytta anlades år 1642 av bonden Mårten Eskilsson. De flesta hyttorna i Karlskogabygden tillkom under perioden 1620-1650, den tid då 30-åriga kriget skapade stor efterfrågan på järn. Hyttan brukades av bergsmän ända till slutet på 1800-talet, då andelarna successivt köptes upp av de intilliggande bruken. Efter 1910 drevs den som industrihytta av det närbelägna Karlsdals bruk. Hela anläggningen var i drift fram till 1925.

Ombyggd flera gånger

Hyttan var ursprungligen en mulltimmerhytta. År 1878 moderniserades hela anläggningen på ett genomgripande sätt, 1896 skedde nästa ombyggnad, och 1907 fick anläggningen sitt nuvarande utseende efter en brand.

Bergsbruk sedan medeltiden

Bergsbruket har präglat Örebro läns utveckling från 1100-talet fram till 1970-talet, främst i den geografiska del som kallas Bergslagen. I länet har sedan medeltiden funnits omkring 300 hyttor. Idag finns endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade, och Granbergsdal är den enda som finns i Karlskogabygden.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Servering
  • Tillgänglighet

Fakta

Granbergsdals hytta är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 1986

Ägare: Sveaskog

Fornlämning
Granbergdals hytta är även en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Fornlämningsnr:
Karlskoga 51:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.