Mosjö kyrka

Mosjö kyrka

Den grå stenkyrkan i Mosjö är en av Närkes bäst bevarade medeltidskyrkor. Den är mest berömd för en av landets äldsta Mariaskulpturer, den säregna Mosjömadonnan från 1100-talet. I kyrkan finns idag en kopia på skulpturen medan originalet visas på Historiska museet i Stockholm.

Den tidiga kristendomens kyrkor

Under kristendomens första århundrade, under slutet av 1000-talet eller tidigt 1100-tal, byggdes den första kyrkan i Mosjö. Den lilla träkyrkan låg då liksom nuvarande kyrkan uppe på Karlslundsåsen, där man kunde vandra torrskodd mellan Örebro och Sydnärke långt före det moderna vägnätet. När en ny kyrka i sten byggdes en bit in på 1100-talet återanvändes väggplankor från den äldre träkyrkan som golvplankor i den nya kyrkan.

Byggd i etapper

Den östra delen av långhuset med det lägre och smalare koret är kyrkans äldsta del medan västra långhuset och tornet är något yngre. Man kan tydligt se skarven invändigt i murens olika tjocklek. Kanske byggdes kyrkan runt den gamla träkyrkan, som revs först när stenkyrkan började bli färdig? Kyrkans takstol var ursprungligen synlig, ett brädtak lades in först senare. Sakristian byggdes troligen under slutet av medeltiden. Vid samma tid revs korets ursprungliga absid, en halvrund utbyggnad, och istället fick ett valv.

1600-talets målningar tas fram

Kyrkan moderniserades under 1700-talet men inte lika genomgripande som var fallet för många andra medeltida kyrkor. Bland annat putsades kyrkan utvändigt (borttaget år 1931), fick större fönster och väggarna målades invändigt vita. Vid en större invändig renovering år 1905 försågs väggarna invändigt med dekorativt måleri efter arkitekt Ragnar Österbergs anvisningar. Dessa avlägsnades vid nästa genomgripande renovering år 1967, då de på 1700-taet överkalkade målningarna från år 1617 frilades.

Den medeltida karaktären bevarad

Trots många förändringar finns den medeltida karaktären kvar. Tornet har kvar sin ursprungliga form, takstolen är ursprunglig i hela kyrkan. Både väst- och sydportalen har ursprungliga överstycken med enkelt huggna dekorationer. I södra väggen finns även ett högt sittande ursprungligt fönster i den rundbågiga, romanska arkitekturstilen som präglade de tidiga medeltida kyrkorna. I kyrkorummet finns även två krucifix från 1400- och 1500-talet och i koret ett medeltida väggskåp.

Mosjömadonnan

I den katolska kyrkan hade jungfru Maria en central betydelse och en Mariaskulptur fanns i de flesta medeltida kyrkorna. Mariaskulpturen – madonnan – placerades på ett altare till vänster om den korsfästa Jesus – triumfkrucifixet. I Mosjö har en av landets allra märkligaste madonnor bevarats. Hennes formspråk liknar inget annat och har förbryllat forskare genom åren. Maria är formad som en uråldrig kvinna med stora ögon, insjunkna kinder och en hopknipen mun med hårt nerdragna mungipor. Skulpturen anses av vissa vara tillverkad av en inhemsk träsnidare efter engelsk förebild. Dateringen till 1100-talets mitt gör skulpturen till en av landets äldsta Mariaskulpturer. En målad kopia av Mosjömadonnan står i kyrkan idag medan originalet förvaras på statens historiska museum i Stockholm.

Det finns mer att läsa om länets kyrkor i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.  

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Mosjö församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).