Bron i Born

Bron i Born

Den gamla stenvalvsbron över Bornälven byggdes 1868. På grund av skador efter tung trafik togs bron ur drift för biltrafik vid slutet av 1960-talet.

Trafikerad i hundra år

En kallmurad stenvalvsbro med två spann byggdes över Bornälven år 1868. På 1960-talet gick mycket tung trafik över bron, bland annat lastbilar med dolomit. De gamla stenvalven blev överansträngda och orkade till slut de inte längre. En lastbil körde igenom brons västra valv på 1960-talet. Bron reparerades efteråt och fick bland annat sitt nuvarande räcke i gjutjärn. När reparationen var färdig vid slutet av 1960-talet togs bron ur bruk för biltrafik. En genomgripande restaurering av bron genomfördes år 2007 med bidrag från Länsstyrelsen.

Vägar och broar genom historien

De äldsta färdvägarna gick på åskrön och längs vattendrag. Det var ofta lättare att ta sig fram på vatten än på land. Allra bäst gick det att färdas vintertid på snö och is. Över rinnande vatten tog man sig med hjälp av flottar och färjor och över sankmarker lade man kavelbroar av ris och trästockar. Senare började man bygga broar av trä, kanske redan på vikingatiden. På 1600-talet förbättrades de viktigaste vägarna så att man kunde resa med häst och vagn. Stenvalvsbroar blev vanliga på 1700-talet och byggdes under hela 1800-talet. Omkring 1900 började man bygga broar i betong. På 1950- och 60-talet hade bilen blivit vanlig och de stora vägbyggena tog fart, det var nu det moderna vägnätet byggdes.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering