Före detta Post- och telegrafhuset

Fd post och telehuset

Det före detta Post- och Telegrafhuset i Örebro är ett mycket välbevarat exempel på den nationalromantiska tegelarkitekturen i Sverige.

Byggnaden uppfördes 1912-1914 efter ritningar av arkitekten Magnus Dahlander. Denne verkade som stadsarkitekt i Örebro under åren 1899-1914. Hans tid som stadsarkitekt sammanföll med en mycket dynamisk tid i Örebros utveckling. Det var den tid då den framväxande industriella ekonomin avsatte starka spår i form av intensivt byggande, som bland annat ledde till en total omvandling av stadsmiljön norr om Svartån. Under 1890-talet anlitades i Örebro ofta arkitekter från Stockholm. De hus som byggdes under 1900-talets början ritades däremot huvudsakligen av lokala förmågor, som te x Magnus Dahlander, Vilhelm Renhult och Elis Werner.

Nationalromatisk tegelarkitektur

Post- och Telegrafhuset representerar en gren inom den nationella arkitekturen, den borginspirerade tegelarkitektur som i Sverige främst förknippas med arkitekter som Ragnar Östberg, Erik Lallerstedt med flera. Byggnaden har slutna massiva murar av mörkt skånsk handslaget tegel, små fönsteröppningar i fasadliv med tätspröjsade fönstersnickerier, och ett högrest brutet takfall, som är täckt av mörkt glaserat tegel. Gestaltningen var inspirerad av Vasatidens slott och borgar, den epok då den svenska nationen skapades. Materialvalet speglar det sena 1800-talets starka intresse för äkta material och hantverk inom byggande och arkitektur. Post- och Telegrafhuset försågs med en tillbyggnad mot söder 1935-1936 efter ritningar ar arkitekten Carl Åkerblad.

Välbevarad exteriör

F.d. Post- och Telegrafhuset i Örebro är ett mycket kvalificerat exempel på den nationalromantiska tegelarkitekturen i Sverige från 1900-talets början, och saknar helt motsvarighet inom länet. Den är exteriört mycket välbevarad sedan byggnadstiden. Den mycket självkritiske Magnus Dahlander betraktade också själv denna byggnad som sitt mest betydande verk i Örebro.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Före detta post och telegrafhuset är skyddat som byggnadsminne

Skyddat år: 2003

Ägare: Privat

Riksintresse
Byggnaden ligger även i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).