Pumpen på Våghustorget

Pumpen våghustorget

På våghustorget i Örebro ligger stadens enda bevarade vattenpost. Ett pumphus i sten som byggdes år 1872 efter ritningar av arkitekten Adolf Kjellström.

Pumphuset på Våghustorget markerar en naturlig vattenkälla som har försett många hushåll i södra Örebro med vatten. De som inte hade egna brunnar på sin gård gick hit för att hämta sitt vatten. Våghustorget har även tidvis kallats för Pumpkälltorget, eftersom det funnits en källa med pump på torget under en lång tid. Pumpen användes ända fram till 1888 då den första vattenledningen drogs till Södra vattentornet. Därefter sattes det upp pumpliknande vattenposter på de ställen källorna tidigare funnits.

Inspirerad av engelsk byggnadskonst

Pumphuset över källan byggdes 1872 efter ritningar av Adolf Kjellström, en man som var djup engagerad i stadens byggnadsfrågor och tekniska försörjning. Byggnadsstilen är inspirerad av engelsk nygotik och byggnaden har en sockel av granit och fasader av kalksten från Närke. Just natursten och den nygotiska stilen är något som var typiskt för Adolf Kjellström. Han var väl förtrogen med engelsk byggnadskonst och byggde upp en unik kunskap om byggandet med natursten inom dåtidens Sverige. I Örebro finns det flera byggnader uppförda av Kjellström. Exempel är hans egen bostad på Nygatan 51, Olaus Petri kyrkan och renoveringen av Nikolai kyrkan.

Den lilla byggnaden har ett åttkantigt tälttak av kalkstensplattor som kröns av en liten skulptur i koppar, i form av en blomma med flikiga blad. Pumphuset har två pumparmar i järn och två vattenutkastare i koppar. Vattenutkastarnas fästen i järn är utformade som blomblad.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Pumpen är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2000

Ägare: Örebro kommun

Byggnadsminnesbeslut Pdf, 69.9 kB.

Riksintresse
Pumphuset ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett ormåde av riksintresse för kulturmiljövården.