Adolfsbergs kyrka, Örebro

Adolfsbergs kyrka

Adolfsbergs kyrka från 1970 har en sluten kubisk form. Det röda teglet som den är byggd av, sätter sin prägel också på kyrkorummet. På den östra väggen hänger ett stort modernt krucifix av trä, och vid rummets plats för dop i sydväst, finns ett större fönster med glasmålning där symbolen för den Helige Ande är avbildad.

Adolfsbergskyrkan ligger i södra utkanten av Örebro, i stadsdelen Adolfsberg. Den är belägen på en gräsbevuxen kulle med enstaka stora ädellövträd; på platsen låg tidigare gården Eriksberg. Kyrkan är modernistisk med sluten kubisk form, och materialet är rött tegel. De få fönster som finns, är olika stora och asymmetriskt placerade.

Tegelrum med krucifix från 1980-talet

Vid ett av byggnadens hörn finns en utskjutande träkonstruktion som pryds av ett kors. Där hängde förut kyrkklockorna, men sedan 1985 finns de i en fristående klockstapel nordost om kyrkan. Denna har sluten form med faluröd träpanel (arkitekt Jerk Alton). Själva kyrkan uppfördes 1970 efter ritningar av arkitekt Lars Englund, Stockholm. Byggnadens huvudentré finns i sydväst, och när man genom vapenhuset träder in i kyrkorummet, möts man av det bara rödbruna teglet i både väggar och golv. Krucifixet på väggen ovanför altaret fångar uppmärksamheten. Där syns Kristus Konungen – i vit dräkt med röd mantel och gyllene krona på huvudet. Krucifixet från 1985 är snidat i trä, och konstnären är Eva Spångberg. Det fristående altaret är murat av tegel, och fint belyst av dagsljus som faller in från sidan.

Glasmålning med duva vid dopplatsen

Kyrkorummet är brett – nästan kvadratiskt – och saknar den traditionella långhuskaraktären även om rummet är orienterat mot öster där altaret på vanligt sätt är placerat. Innertaket, ett omålat trätak, är flackt och högre mot sidorna. Ett stort fönster i sydväst belyser dopplatsen med tegelfundament för dopfat. Fönstret har många smårutor och i mitten finns vertikalt en glasmålning. En vit duva – symbol för den Helige Ande – syns i mitten, omgiven av rött och inskriven i en cirkelform. Ett rakt band upptill i flera blå nyanser kan tolkas som stiliserat vatten, och nedtill under duvan har bandet en slingrande form med mer ljus i de blå nyanserna och inslag av vitt. Ett mer ”levande” vatten flyter fram under duvan.

Konstnär som berikat många kyrkor

Glasmålningen tillkom 1987, och konstnären bakom den är Sven-Bertil Svensson, född 1937 och verksam konstnär sedan 1954. Han är mångsidig i sitt skapande, och som en del i detta finns kyrkokonsten. I över 80 svenska kyrkor finns monumentalkonst av Sven-Bertil Svensson, och i Örebro har han utfört en rad målningar med bibliska motiv i Längbro kyrka.

 

Det finns mer att läsa om länets kyrkor i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.    

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Adolfsbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksantikvarieämbetet har 2002 beslutat att även Adolfsbergs kyrka, Örebro, skall skyddas enligt kulturmiljölagen.