Hällefors kyrka

Hällefors kyrka

I Hällefors ligger en av länets typiska bergslagskyrkor från 1600-talet. Den ligger alldeles intill det gamla järnbruket och fungerar som en symbol för Hällefors äldre historia som framgångsrik bruksort. Kyrkan bär spår efter många restaureringar men har trots det en stämningsfull och sammanhållen interiör.

Ett kapell vid silververket

Hällefors kyrka har sitt ursprung i det kapell som år 1644 byggdes vid Svartälvens östra sida. Strax intill låg det silververk som anlagts ett tiotal år tidigare. Kring silververket växte med tiden samhället Hällefors fram. Befolkningen ökade inte bara på grund av den nystartade bruksverksamheten utan även genom den relativt stora inflyttningen av skogsfinska nybyggare vid denna tid. Under slutet av 1700-talet tog silvret slut med silververket ombildades då istället till järnverk.

Kyrkan byggs till på 1700-talet

1600-talets kapell bestod av en rektangulär timmerbyggnad med avfasade hörn. Efter knappt hundra år blev kyrkan för liten och byggdes under 1740-talet till med korsarmar i norr och söder. Den korsformade kyrkan har idag spånklädda, rödfärgade fasader och ett spånklätt tak med avfasade hörn, så kallat valmat tak. Över korsmitten finns en spånklädd takryttare.

Ursprunglig predikstol

Invändigt har kyrkorummet har förändrats vid ett flertal tillfällen. Sitt nuvarande utseende fick rummet vid 1929 års renovering, då arkitekt Erik Fant strävade efter att på ett pedagogiskt sätt återskapa kyrkans äldre interiör. Takmålningarna som då frilades är troligen från 1700-talet. Till den ursprungliga inredningen hör predikstolen med sitt speciella så kallade ljudtak, som är en del av själva takkonstruktionen. Predikstolens originalutseende med målningar och text (bland annat årtalet 1665) togs fram vid 1929 års renovering.

Kyrkogården

Kyrkan är omgiven av en kyrkogård där staket och kors i gjutjärn vittnar om traktens långa historia av järnhantering. Utanför kyrkogården finns en spånklädd klockstapel från år 1767 som ersatte en äldre stapel. På den åt söder utvidgade kyrkogården byggdes år 1929 ett gravkapell i samma färg och material som kyrkan.

 

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Västerås stift

Församling: Hällefors församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).