Äsplunda herrgård

Äsplunda herrgård

Äsplunda är ovanligt välbevarad herrgårdsanläggning. Den innehåller ett stort antal byggnader med skilda funktioner som tillsammans speglar livet och verksamheten på en herrgård.

Äsplunda säteri grundades 1616 av friherre Carl Bonde. Denne var bl a landshövding i Örebro och gjorde stora insatser för bergsbrukets utveckling. Egendomen drogs under 1600-talet andra hälft in till kronan, men löstes 1688 ut av Carl Bondes sondotter, Catharina Margareta, och hennes man Carl Gustaf Mörner. Gården har sedan dess gått från far till son ända till våra dagar inom släkten Mörner.

Ovanliga byggnader

På gården finns byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen. Här finns flera mycket sällsynta byggnader, både när det gäller form och funktion. Som exempel kan nämnas tvätt- och torkhuset från sekelskiftet 1900, och ”Sodom”, byggd under början av 1700-talet som kölna, dvs torkhus för malt. Av särskilt värde är också de välbevarade inredningarna i huvudbyggnaden och de intilliggande flyglarna. Huvudbyggnaden har i huvudsak bevarat sin inredning från byggnadstiden – 1870-talet och tiden omkring 1900. De båda flyglarna har en 1700-talsinredning med bl a tidstypiska kakelugnar, dörrar, paneler och andra snickeridetaljer. I den östra flygeln finns också handmålade rokokotapeter. Biblioteket i västra flygeln utgör en utomordentligt välbevarad 1700-talsmiljö som i sitt slag har få motsvarigheter i landet. Gårdens byggnader omspänner kronologiskt tre sekler och avspeglar flera epokers stilideal. De har genom sin representativitet och autencitet ett mycket högt arkitektur- och bebyggelsehistoriskt värde och bildar tillsammans en enhetlig och väl sammanhållen miljö av betydande kulturhistoriskt värde.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Äsplunda herrgård är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2003

Ägare: Privatägd

Riksintresse
Äsplunda herrgård utgör en miljö av riksintresse för kulturmiljövården, Äsplunda (T24).

Övrigt
Observera och respektera att fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.