Smågårde naturskog

Smågårde naturskog

Bara ett stenkast från Tofta strand ligger det lilla skogsområdet Smågårde naturskog. Hit kan du fly från badstrandslivet och uppleva lugn och ro i en fin naturskog.

Smågårde naturskog består av en nästan helt skogbevuxen del av det område med flygsanddyner som sträcker sig från Gnisvärds fiskeläge ned till Tofta södra. Syftet med Smågårde naturreservat är att områdets skog skall få utvecklas fritt för att så småningom få en alltmer urskogsliknande karaktär. Men redan i dag har skogen höga naturvärden. Här finns granar med en omkrets av över två meter och flera drygt 160-åriga tallar.

Växter och insekter
Inne i skogen växer bland annat linnea, en art som på Gotland bara förekommer i skogar på sandigt underlag. Närmast havet glesnar skogen, och här finns helt öppna solbelysta sandytor, en viktig miljö för många arter insekter. Vanliga växter ute på de öppna sandområdena är bland annat backtimjan, fältsippa, purpurknipprot och krypvide.

Naturstig
Naturskyddsföreningen har anlagt en naturstig genom området. Stigen börjar mittemot infarten till Tofta Strandpensionat.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon, cykla eller rida
  • tälta
  • göra upp eld
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroller
  • avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, t.ex. genom att bryta kvistar eller grenar
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2003
Socken: Tofta
Karaktär: Naturskog
Areal: ca 6 hektar
Markägare: Naturskyddsföreningen Gotland
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Smågårde naturskog ligger omedelbart norr om Tofta strandpensionat.