Horsan

Horsan. Foto: Caroline Bernander

En grund och ovanligt ren sjö med klart vatten, omgiven av gammal barrskog och våtmarker. Här finns fågel, fisk och mittemellan. Har du tur kan du få syn på den utrotningshotade flodkräftan.

De utdikningar som har utförts under de senaste 150 åren har drastiskt förändrat det gotländska landskapet. Många av de sjöar som fanns tidigare har helt försvunnit, och i dag finns det bara kvar ett 60-tal större eller mindre sjöar på ön. Horsan är en grund sjö med ett största djup på bara 1,5 meter. Vattnet i sjön är mycket klart och kommer i huvudsak från grundvattentillflöden. Sjöns namn kommer troligen från ordet ”hors” som betyder stor häst, och sjön kallas på gutamål ”Horsu”.

Växt- och djurliv
Sjöns växt- och djurliv är naturligt artfattigt. Av fisk finns bara abborre, gädda, mört och sarv. Dessutom finns ett mindre bestånd av flodkräfta, en art som på fastlandet är starkt hotad av den inplanterade signalkräftan. Växtligheten i flertalet av reservatets våtmarker domineras av ag och starr, men en del mindre våtmarker har källmyrskaraktär, och här kan man se orkidéer som ängsnycklar, sumpnycklar, kärrknipprot, brudsporre och luktsporre. I de torrare skogspartierna växer vit skogslilja, luktsporre och salepsrot.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • fiska,
 • använda motorbåt eller annan motordriven farkost,
 • skada levande eller dött träd eller buske,
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
 • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
 • göra upp öppen eld. Medhavd grill samt av förvaltaren anvisade eldplatser får dock användas.
 • föra motordrivet fordon förutom vid anvisad parkeringsplats.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2007
Socken: Fleringe
Karaktär: Sjö
Areal: 89 hektar
(35 land/54 vatten)
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Horsan ligger knappt 2 km väster om Fleringe k:a; nås via en grusväg som går mellan väg 690 och väg 691 (vägen mot Bläse).