Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Herrgårdsklint

Hällmark med tydliga karstsprickor vid Herrgårdsklint.

Hällmark med tydliga karstsprickor.

Naturreservatet Herrgårdsklint ansluter i norr till Torsburgen och i söder till Russvätar. Själva klinten, som når drygt 55 meter över havet, ligger i den södra delen av reservatet och från klintkrönet har du vidsträckt utsikt över det omgivande skogslandskapet. Här uppe ligger också en vacker fornborg. Reservatet nås lättast via en drygt 2 kilometer lång grusväg från Glose i Gammelgarn.

Reservatet består av ett nästan 1,5 kvadratkilometer stort barrskogsområde med in-sprängda våtmarker, av vilka den agbevuxna Diksmyr i nordost är den största. Fram-trädande i landskapet är de två inlandsklintarna Herrgårdsklint och Millklint.

Skogen inom reservatet består av flera olika skogstyper. Framför allt i den södra delen, där marken är förhållandevis bördig, finns bestånd av äldre talldominerad barrskog med riklig förekomst av 200-300 år gamla, grova och spärrgreniga tallar. Uppe på Herrgårdsklint växer en gles hällmarksskog, och även här står gamla spärrgreniga tallar. Här finns också gott om död ved som utgör värdefull livsmiljö för många ved- och barklevande insekter. I klintbranterna är marken fuktigare och inslaget av gran större, och här växer bland annat många olika arter av mossor.

Två sällsynta och fridlysta växter som du kan hitta i reservatet är gulkronill och gotlandssippa. Den förstnämnda växer i klintbranter och hällsprickor på flera ställen i området. Gotlandssippan har en växtplats på den östra delen av Millklint. I fuktigare skogspartier på sandigt/grusigt underlag kan man med lite tur hitta den lilla orkidén knärot.

Fornborgen på Herrgårdsklint mäter 175 x 120 meter och begränsas i norr, öster och väster av naturliga klintar och mot söder av en 120 meter lång mur. Muren, som är upp till sju meter bred och drygt 2 meter hög, är byggd av kalksten utan mellanliggande bindemedel, en så kallad kallmur. Fornborgarnas funktion är oklar, men de kan ha utgjort en form av försvarsanläggningar. De få gotländska fornborgar som har undersökts verkar ha byggts och använts under tiden kring Kristi födelse, under vikingatid och in i medeltid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
  • omkullfallna träd och buskar,
  • göra upp eld på annan än särskilt iordningställd plats,
  • framföra motordrivet fordon förutom på anvisade vägar,
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär-, matsvamp- och
  • blomplockning för eget behov är dock tillåtet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2009
Socken: Gammelgarn
Karaktär: Inlandsklint
Areal: 146 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Herrgårdsklint ligger ca 3,5 km väster om Gammelgarn kyrka. Från strax söder om Glose gård leder skyltad väg fram till reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss