Pankar

Pankar

På vägen ut till Grötlingboudd passerar du detta mysiga område som består av en typisk Gotländsk ängsmiljö och lummig lövskog med riktigt gamla askar och ekar.

Naturreservatet Pankar, beläget drygt 1,5 kilometer öster om Grötlingbo kyrka, består till största delen av mark som en gång i tiden använts som slåtter- eller betesmark. Numera är dock området nästan helt igenväxt och på god väg att övergå till sluten lövskog. Du hittar dock fortfarande gott om spår efter den tidigare hävden, bland annat i form av ett stort antal klappade (hamlade) askar. Vanliga växter i lövskogen är bland annat myska samt gräsen lundslok och lundelm. Skogen genomkorsas på flera ställen av kärrstråk med rena våtmarksväxter som strandlysing och gul svärdslilja. Av de svampar som påträffats i lövskogen kan nämnas rostticka, fläckticka och stor aspticka.

En mindre del av Pankar naturreservat – Prästänget – hävdas än idag på traditionellt sätt med fagning, slåtter och efterbete. Änget består av öppna gläntor inramade av ridåer av träd och buskar av främst ek, ask och hassel men även björk, vildapel och hagtorn. Vanliga växter i änget är bland annat höskallra, mandelblom, rödklöver, humleblomster, sibirisk björnloka, ängsvädd, ängskovall och gulvial.

Lövskogen i Pankar är frodig och rik på träd med hålor, vilket också avspeglar sig i fågelfaunan. Till områdets häckfåglar hör bland annat halsbandsflugsnappare, härmsångare, gärdsmyg och skogsduva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • tälta
  • göra upp eld
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2003
Socken: Grötlingbo
Karaktär: Ett Gotländskt änge
Areal: 28 hektar
Markägare: Visby Stift
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Pankar ligger 1,8 km öster om Grötlingbo kyrka, infart vid skylt "Prästänget".

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss