Pankar

Pankar

På vägen ut till Grötlingboudd passerar du detta mysiga område som består av en typisk Gotländsk ängsmiljö och lummig lövskog med riktigt gamla askar och ekar.

Naturreservatet Pankar, beläget drygt 1,5 kilometer öster om Grötlingbo kyrka, består till största delen av mark som en gång i tiden använts som slåtter- eller betesmark. Numera är dock området nästan helt igenväxt och på god väg att övergå till sluten lövskog. Du hittar dock fortfarande gott om spår efter den tidigare hävden, bland annat i form av ett stort antal klappade (hamlade) askar. Vanliga växter i lövskogen är bland annat myska samt gräsen lundslok och lundelm. Skogen genomkorsas på flera ställen av kärrstråk med rena våtmarksväxter som strandlysing och gul svärdslilja. Av de svampar som påträffats i lövskogen kan nämnas rostticka, fläckticka och stor aspticka.

Prästänget
En mindre del av Pankar naturreservat – Prästänget – hävdas än idag på traditionellt sätt med fagning, slåtter och efterbete. Änget består av öppna gläntor inramade av ridåer av träd och buskar av främst ek, ask och hassel men även björk, vildapel och hagtorn. Vanliga växter i änget är bland annat höskallra, mandelblom, rödklöver, humleblomster, sibirisk björnloka, ängsvädd, ängskovall och gulvial.

Fåglar
Lövskogen i Pankar är frodig och rik på träd med hålor, vilket också avspeglar sig i fågelfaunan. Till områdets häckfåglar hör bland annat halsbandsflugsnappare, härmsångare, gärdsmyg och skogsduva.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • tälta
  • göra upp eld
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2003
Socken: Grötlingbo
Karaktär: Ett Gotländskt änge
Areal: 28 hektar
Markägare: Visby Stift
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Pankar ligger 1,8 km öster om Grötlingbo kyrka, infart vid skylt "Prästänget".