Maldes

Maldes

Maldes naturreservat ligger i den södra delen av det förhållandevis höglänta och kuperade landskapet söder om Lojstasjöarna och strax väster om vägen mellan Stånga kyrka och Lojsta slott.

Det lilla reservatet utgörs av gammal gles och lättvandrad tallskog med gott om solbelysta gläntor. Tall är det dominerande trädslaget, och tallarna har en ålder av 120-200 år. Många av dem har pansarbark och är spärrgreniga. Här och var finns en del äldre, senvuxna granar. Inslaget av lövträd är sparsamt. Det finns rikligt med stående och liggande död tallved i området. På torrträden finns insektshål och gångar samt hackmärken efter hackspettar.

Växter
Fältskiktet utgörs till stor del av gräs och blommande örter som gulmåra, vitmåra, färgmåra, brudbröd, smultron, darrgräs, stor blåklocka, ängskovall, krissla, blodnäva, liljekonvalj, solvända, backtimjan, jordtistel och getrams.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Maldes gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Socken:
Stånga
Karaktär:
Barrskog
Areal:
 10,4 hektar
Markägare:
Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat

Hitta hit

Maldes ligger 3km nordväst om Stånga kyrka.