Storholmen

Storholmen

Storholmen är ett svårtillgängligt naturreservat, men ön kan betraktas på avstånd från utsiktsplatsen nordost om Fardumeträsk. Skylt från Valleviken leder dig dit.

Storholmen är en 15 hektar stor ö som ligger mitt i sjön Fardumeträsk på nordöstra Gotland. Ön utgör en av Gotlands mycket få högmossar. Våtmarken får alltså sitt vatten via nederbörden. Det har medfört är det här förekommer ett flertal kalkskyende och därför på Gotland sällsynta växtarter. Ön är i dag nästan helt bevuxen av skog, en skog som är nästan helt opåverkad av ingrepp. Trädskiktet domineras av tall med en del inslag av gran, glasbjörk och klibbal. Framför allt nära stränderna finns gott om grova träd, lågor och torrakor.

Växter
Fältskiktet domineras av ljung, blåbär, kråkbär, skvattram och tuvull (de två sistnämnda arterna är båda mycket sällsynta på Gotland). Storholmens stränder utgörs till stor del av kärr med intressant vegetation. Här växer bland annat kärrbräken, kärrfräken, sjöfräken, flaskstarr, blåsstarr, tagelstarr, trindstarr, dystarr, kärrsilja, vattenklöver och gul svärdslilja. På några platser förekommer även den ovanliga ormbunken granbräken.

Branden 2015
Vid en skogsbrand på Storholmen sommaren 2015 brändes mycket av fältskiktet på ön bort men har sedan dess börjat att återhämta sig. Branden, som gick djupt ned i torven, dödade nästan alla granar. Även många tallar skadades så kraftigt att de förmodligen kommer att dö på sikt.

Fardumeträsk
Själva Fardumeträsk ligger 7 meter över havsytan och har en areal av 330 hektar, vilket gör den till en av Gotlands största sjöar. Sjön är dock mycket grund – största djupet är bara 1,5 meter – och bottnen täcks av mäktiga bankar av kalkrik gyttja, som under sommarens lågvatten kan nå upp över vattenytan. Sjön har stora öppna vattenytor men också vidsträckta bestånd av vass och ag med inslag av säv och bredkaveldun. I skyddade vikar förekommer vit näckros och borstnate. Undervattensvegetationen domineras dock av olika arter kranslager.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • vistas inom naturreservatet under tiden 1 februari-15 juli,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1999
Socken: Hellvi
Karaktär: Ö/högmosse
Areal: ca 40 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Storholmen ligger mitt ute i sjön Fardumeträsk. Till ön tar man sig med båt, men Storholmen kan med fördel betraktas på avstånd.