Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Russvätar

Russvätar Foto: Malin Wred

Till Russvätar ska du åka i skiftet april/maj för att njuta av alla blommande gotlandssippor. Här möts du också av våtmarker och gles, lågvuxen hällmarkstallskog.

Naturreservatet Russvätar ligger omedelbart söder om naturreservatet Herrgårdsklint. Du når reservatet lättast från väg 556 mellan Ljugarn och Gammelgarn. Området ligger på en höjd av 30-35 meter över havet och sluttar svagt mot sydsydost. Berggrunden består av lagrad kalksten, som inom större delen av området bildar kala, delvis uppspruckna hällmarker eller bara täcks av ett mycket tunt jordtäcke. Till de vanligaste växterna på hällmarkerna hör bland annat grusslok, alvargräslök, liten sandlilja, getrams, blodnäva, vitmåra, bergsskrabba, fältmalört och tulkört. På några platser växer alvarglim och stenmalört. Skogen i reservatet består huvudsakligen av gles och lågvuxen hällmarkstallskog. Där jordtäcket är lite tjockare, är skogen dock mer högvuxen och inslaget av gran påtagligt. I de tätare skogspartierna domineras vegetationen främst av gräset lundskafting och av ljung.

Den största botaniska attraktionen i naturreservatet Russvätar är dock tveklöst den rika förekomsten av växten gotlandssippa. Gotlandssippan växer på flera platser inom reservatet, men den rikaste förekomsten finns i områdets sydvästligaste del. Gotlandssippan blommar från mitten av april till början av maj.

Russvätarna – de våtmarker som har gett reservatet dess namn – ligger i tre grunda sänkor i berggrunden i den centrala delen av reservatet. Under hösten och vintern är vätarna vanligen fyllda med vatten. Sommartid är de ofta helt torrlagda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på de vägar som markerats på karta bifogad i beslutet.

Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för försvarsövningar, organiserade tävlingar, organiserad lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2001
Socken: Ardre och Gammelgarn
Karaktär: Alvarmark
Areal: 159 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Russvätar ligger strax norr om väg 556 mellan Ardre och Gammelgarn.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss