Jungfrun

Jungfrun

Rauken Jungfrun är svår att missa där den står uppe på klintkanten. Den starkt hotade vimpelmossan behöver du nästan lupp för att upptäcka.

Naturreservat Jungfrun omfattar ett 700 meter långt avsnitt av den branta kustklinten nordväst om Lickershamn. På detta avsnitt finns två utskjutande klintpartier, Stuklint i väster och Jungfruklint med rauken Jungfrun i öster. Klinten når sin högsta höjd, 27 meter över havet, vid Stuklint. Rauken Jungfrun är Gotlands högsta rauk. Dess topp når 12 meter över den platå den står på och 26 meter över havet. Enligt sägnen skall rauken ha fått sitt namn efter ett tragiskt kärleksdrama som ägde rum här vid Lickershamn för snart 1000 år sedan.

Innanför klinten växer en gammal, talldominerad kalkbarrskog med inslag av gran: och fläckvis rika förekomster av död ved. Skogen utgör en gynnsam livsmiljö för sällsynta lavar, mossor och insekter.

Klintkusten inom reservatet är av mossexperter känd för sina förekomster av den extremt sällsynta och bara några millimeter stora vimpelmossan, men även forsmossa och bäcklansmossa har hittats i området. Samtliga tre arter växer intill kalkrika vattendrag eller på översilningsytor och är beroende av ostörd hydrologi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • göra upp öppen eld annat än nere på stranden,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller utbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
  • anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  • framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1930, utvidgat 2010
Socken: Stenkyrka
Karaktär: Kustklint o rauken Jungfrun
Areal: 12 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Jungfrun ligger utmed kusten nordväst om Lickershamn.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss