Hajdhagen

Hajdhagen

Säsongsvis översvämmad mark i Hajdhagen

Hajdhagen ingår i nätverket Natura 2000 och utgör en sydlig förlängning av det stora naturreservatet Hall-Hangvar. Både naturreservatet Hajdhagen och Hall-Hangvar innehåller större områden med alvarmark och betespräglad kalkbarrskog.

I naturreservatet Hajdhagen finns äldre vindpinad tallskog, öppna karga alvarmarker och blomsterrika våtmarker. Marken bär historiska spår med gravfält, stenformationer och en forntida väg som i äldre tider var en landsväg.

Här har besökarna chansen att få se många vackra och rödlistade arter som salepsrot, majviva och gotlandssolvända. På våren står stora delar under vatten och naturreservatet upplevs som en stor våtmark. Med stigande temperaturer övergår markerna fram mot sommaren till torra alvarmarker. På sommaren flyger här fjärilar som svartfläckig blåvinge, ängsnätfjäril och den ståtliga apollofjärilen.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Hajdhagen gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2019
Socken: Hangvar
Karaktär: Alvarmark och tallskog
Areal: 127 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hajdhagen ligger ca 1 kilometer sydöst om Ire. Parkering är möjligt i den västra änden av reservatet.