Tiselhagen

Tiselhagen

I Tiselhagen hittar du en aspdominerad skog med många ovanliga lavar.

Naturreservatet Tiselhagen ligger på den norra sidan av grusvägen mellan Rings gård och Filehajdar och en knapp kilometer sydost om Tingstädeträsk. Området ligger i en sänka mellan de två stora hällmarksområdena Filehajdar i nordost och Hejnumhällar i söder, och jordtäcket är just här förhållandevis djupt. Området är bevuxet med en frisk till fuktig blandskog med stort inslag av lågor och högstubbar. Inslaget av asp är efter gotländska förhållanden ovanligt stort, något som utgör en förutsättning för förekomster av flera ovanliga arter lavar, till exempel ädellav och vanlig kvistspik. Ytterligare en sällsynt lav som förekommer i Tiselhagen är mjölig klotterlav, som växer på ek. På de sparsamt förekommande lundalmarna är korallblylaven vanlig.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utanför den iordningsställda parkeringsplatsen,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1997
Socken: Hejnum
Karaktär: Blandskog
Areal: ca 12 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Tiselhagen ligger ca 2 km nordost om Rings gård i Hejnum. Gränsar i nordost till naturreservatet Filehajdar.