Jobba hos oss

Länsstyrelsen som arbetsgivare

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sveriges riksdag och regering fattar många beslut varje år om hur landet ska skötas. Vi på Länsstyrelsen ser till att besluten blir verklighet.

Hos oss arbetar cirka 140 personer. Vår organisation består av en länsledning, som består av landshövding och länsråd. Den operativa verksamheten svarar sex enheter för.

Lediga tjänster

  • Strateg inom folkhälsa

    Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Vi söker...
  • Försvarsdirektör - Enhetschef

    Uppdraget som försvarsdirektör/enhetschef innebär att leda och utveckla verksamheten vad gäller krisberedskap, återbyggnaden av det civila försvaret samt...

Vi utför vårt uppdrag och arbetar mot vår vision, Vi tar Gotland längre - i dialog och med helhetssyn, på ett professionellt sätt genom att vi är:


Öppna – Vi är tillgängliga, tydliga och lyhörda. Vi visar respekt och skapar tillit i vår kommunikation externt och internt. Vi visar förtroende för varandras mandat. Vår öppenhet bidrar till ökad kunskap, nytänkande, flexibilitet och framsynthet.

Engagerade – Vårt engagemang är en drivkraft som leder till goda resultat och kunskapsspridning. Vi ger konstruktiv feedback, sprider arbetsglädje och inspirerar andra. Det skapar ett positivt klimat, där vi samverkar för helhetssyn.

Ansvarstagande - I varje situation tar vi ansvar för dialog, helhet, resultat och vårt medarbetarskap. Vi utvecklar och förvaltar viktiga samhällsfrågor på ett sätt som leder till medborgarens förtroende och stolthet hos medarbetaren.


Vi som arbetar på Länsstyrelsen har den statliga värdegrundens principer som utgångspunkt i allt vi gör. Vi ska alltid handla utifrån alla människors lika värde, rättssäkerhet och ge god service till dig som medborgare.

Om du drivs av att ha meningsfulla arbetsuppgifter och vill medverka till utvecklingen av Gotlands län, skulle du trivas och göra nytta på Länsstyrelsen. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, samhällsplanerare, socionomer, arkeologer, beteendevetare, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vi prioriterar just nu praktikanter från programmen för nyanlända och funktionsnedsatta. Där samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av den typen av praktik sker kontakten via Arbetsförmedlingen.

Länsstyrelsen har sökt en administrativ enhetschef med ansökningstid senast den 14 februari 2022, dnr 112-227-2022. Rekryteringen är avslutad. Jesper Andersson har tillsatts på tjänsten. Tillsättningen är anslagen från 2022-05-04 till 2022-05-24.

Länsstyrelsen har sökt en verksamhetscontroller till enheten för samordning och stöd med ansökningstid senast den 31 mars 2022, dnr. 112-1226-2022. Rekryteringen är avslutad. Hilda Gustafsson har tillsatts på tjänsten. Tillsättningen är anslagen från 2022-05-17 till och med 2022-06-07.

Länsstyrelsen har sökt en naturvårdshandläggare med ansökningstid senast den 9 januari 2022, dnr 112-5413-2021. Rekryteringen är avslutad. Per-Arvid Berglund har tillsatts på tjänsten. Tillsättningen är anslagen från 2022-05-23 till och med 2022-06-13.

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall skriva till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Kontakt