Gamla hamn

Karaktäristisk rauk i Gamle hamn. Rauken brukar kallas för Kaffepannan eller Hunden.

"Kaffepannan" eller "Hunden" är namn på den så karaktäristiska rauken som står i reservatet.

Naturreservatet Gamla hamn omfattar dels en mot nordväst utskjutande klippudde vid den södra änden av Lautervik, dels vattenområdet utanför udden. Såväl på själva udden som ute i vattnet står ett flertal raukar, raukporten "Kaffepannan" (även kallad "Hunden") är den mest framträdande.

S:t Olofs kyrka och den gamla hamnen
På klapperstensstranden innanför reservatet ligger ett 15-tal gravar som sannolikt är från vikingatid. Strax sydost om gravfältet, innanför skogsbrynet, ligger resterna av en liten kyrka med omgivande kyrkogård. Den brukar kallas S:t Olofs kyrka, och sätts i samband med Olof den heliges besök på Gotland i början av 1000-talet. Norr om S:t Olofs kyrka ligger en mindre vattensamling som under vikingatid och tidig medeltid utgjorde en hamn ("Gamla hamn"). Öppningen, som troligen vette mot norr, har dock sedan länge slutits till av landhöjning och kraftiga stormar.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
  • göra upp eld i närheten av raukarna vilka därigenom kan skadas eller svärtas av upphettningen,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder,
  • parkera annat än på särskilt anvisade platser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1930
Socken: Fårö
Karaktär: Raukfält
Areal: 1,3 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Gamla hamn ligger drygt 4 km nordväst om Fårö k:a. Skyltad avfart från vägen mot Lauter.