Västers myr

Majvivor på ett blekefält

Majvivor på ett blekefält i naturreservatet Västers Myr. Foto: Elina Ambjörnsson

Naturreservatet Västers myr är ett skogs- och våtmarksområde längs med och öster om Vikeån (Västers kanal) och söder om väg 147 i Boge socken. Reservatet är den sista kvarvarande delen av vad som fram till slutet av 1800-talet var ett större våtmarks-komplex som också då gick under namnet Västers myr.


Rikkärret
Här finns rikkärr med en artrik flora kvar och under sommarmånaderna kan ett dussintal orkidéer betraktas här tillsammans med spektakulära rikkärrsarter såsom brun ögontröst, blodtopp, fjälltätört, kärrlilja, ängstarr, loppstarr och majviva.

Skogen
Skogen i reservatet är gammal, bitvis sumpig och bär tydliga spår av betesprägel. Trots att stora delar av skogen, särskilt den södra delen bär spår delar av produktionsinriktad gallring och av dimensionshuggningar så vittnar den rika marksvampfloran som återfinns här om lång skoglig kontinuitet och ett artrikt skogsekosystem. 26 olika marksvampar har återfunnits här, varav 19 är rödlistade. Bland annat finns här skyddsvärda arter som violgubbe, vit taggsvamp, svartgrön spindling och gulsträngad fagerspindling.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn.

I reservatet gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2021
Socken: Boge
Karaktär: Rikkärr och betad barrskog
Areal: 40 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Västers myr ligger i Boge socken längs med och öster om Vikeån (Västers kanal) och söder om väg 147.