Träskvidar

Träskvidar

Längs den västra sidan av Fardumeträsk breder Träskvidars barrskogar ut sig. Träskvidar betyder skogen vid sjön. I den gamla skogen har träd och svampar haft tid på sig att skapa ett gemensamt underjordiskt nätverk. Om du besöker reservatet på sensommaren eller hösten kan du få se flera sällsynta svampar.

Tallarna och enarna uppe på de högre belägna alvaren övergår i växtligare skog med mer gran i branten ner mot sjön. Inne i skogen gömmer sig raukar och klintkanter, och det är också här, i den fuktiga miljön med rörligt markvatten som vi hittar de ovanliga svamparna blå taggsvamp och svartgrön spindling. Dessa svampar lever i samverkan med tall och gran och är helt beroende av att marken är kontinuerligt skogbevuxen. Den får sin näring genom att vara sammanlänkad med trädens rötter i så kallad mykorrhiza. Träden i sin tur får hjälp av svampen att ta upp vatten och närsalter.

Vandrar vi söderut på någon av de äldre brukningsvägarna kommer vi snart till en vacker ekhage som ligger alldeles invid Hellvi kyrka. De gamla ekarna har fantasifulla former, och på deras skrovliga bark sitter många olika sorters lavar. Till exempel så har den ovanliga blå halmlaven hittats här. Här finns också askar och hasselbuketter. Det är här i Bånghagen som Bångån tar sin början med inflöde av vatten från Fardumeträsk för vidare transport av vattnet ut till Östersjön.

Stranden längs Fardumeträsk är flikig med många vikar och holmar och erbjuder skydd och livsmiljö för många fåglar. Sammantaget bedöms Träskvidar med sina olika miljöer vara av stort värde för den biologiska mångfalden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur- och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • skada levande eller dött träd eller buske samt tickor (hårda fastsittande fruktkroppar av svamp),
  • orsaka påtaglig skada på växter, svampar och lavar, eller störa djurlivet.

Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande.

Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för svamp-, och blomplockning för eget bruk och mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte, dock får ej fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Socken: Hellvi
Karaktär: Kalkbarrskog och strandskog
Areal: ca 196 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Träskvidar ligger vid den västra sidan av Fardumeträsk. Området kan nås relativt enkelt från grusvägar eller via landsvägen som passerar Hellvi kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss