Östergarnsberget

Utsikt över Östergarnslandet från Östergarnsberget

Vid Mattsarveklint har men fin utsikt över Östergarnslandet.

Östergarnsberget bjuder på storslagna utsikter, ovanliga växter och trevlig vandring i en varierad natur. En sex kilometer lång naturslinga löper runt stora delar av reservatet.

Östergarnsberget består av en mer eller mindre halvcirkelformad och relativt flack höjdplatå som mot nordväst, norr och nordost avgränsas av branta, 5-15 meter höga stup. Bergets högsta del, som når drygt 42 meter över havet, ligger strax innanför Mattsarveklint i nordväst. Nedanför branterna ligger ofta rasmassor bestående av block och stenar som vittrat loss från bergets sidor. I de norra och östra rasbranterna växer en askdominerad lövskog med inslag av tall. Platån uppe på berget domineras av öppna hällmarker omväxlande med gles och lågvuxen tallskog. Här ligger också den cirka 14 hektar stora Gannemyr.

Växter
Såväl uppe på Östergarnsberget som i och nedanför bergets klintar finns ett flertal ovanliga växter, som de båda ormbunkarna hjorttunga och kalkbräken (den sistnämnda bland annat vid Flyktingkällan, se nedan), de småvuxna alvarväxterna kalknarv och kalkkrassing samt orkidéer som salepsrot, röd skogslilja och spindelblomster.

Trädlärka
En av Östergarnsbergets karaktärsfåglar är trädlärkan, som under våren och försommaren sjunger högt uppe i luften över bergets hällmarker.

Kalkugnar
På åtskilliga platser inom reservatet ser man tydliga spår efter kalkbrytning, och vid bergets fot, mitt för avfarten till Katthammarsvik, ligger flera gamla kalkugnar. Strax intill ligger den så kallade Flyktingkällan, ett minnesmärke över de letter som under andra världskrigets slutskede flydde till Gotland i småbåtar.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
  • ställa upp husvagn
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2005
Socken: Östergarn
Karaktär: Hällmark, branta klintar och tallskog
Areal: ca 193 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Östergarnsberget ligger söder om Östergarns kyrka och infarten till Katthammarsvik.