Lindhammarsmyr

Fjäril

Naturreservatet Lindhammarsmyr ligger strax norr om Buttle kyrka och alltså nästan mitt på Gotland. Reservatet har en areal av cirka 200 hektar och omfattar dels den 112 hektar stora öppna myrvidden, dels ett antal skogklädda myrholmar samt en bård av barrskog runt myren.

Lindhammarsmyr är en av Gotlands största odikade myrar. Den saknar större tillflöden och tar endast emot vatten från skogsområdena runt myren. Myren avvattnas via en smal bäck som slingrar sig österut från myrens nordostspets. Växtligheten i myren består till stor del av ag, men i den södra delen domineras vegetationen av de högvuxna starrarterna trådstarr och bunkestarr. Framför allt längs myrens norra kant växer en del vass. I norr finns även kalkfuktängar med växter som kärrfräken, ängsnycklar och slåtterblomma.

Dårgräsfjäril
Den skog som växer runt myren består huvudsakligen av tallskog med inslag av bland annat gran och björk. Skogen har till stor del karaktären av sumpskog. I den glesa skogen runt myren lever den sällsynta dårgräsfjärilen, en dagfjärilsart som i Sverige bara förekommer i Östergötland och på Gotland. Den flyger från slutet av juni till slutet av juli, och larverna lever främst på halvgräset lundstarr.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar. Parkering är tillåten i direkt anslutning till dessa vägar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2003
Socken:
Buttle och Vänge
Karaktär:
Myrmark
Areal:
 190 hektar
Markägare:
Privat/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger norr om Buttle kyrka. Reservatet är svårtillgängligt och det finns inga anordningar eller leder för besökare.