Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindhammarsmyr

Fjäril

Naturreservatet Lindhammarsmyr ligger strax norr om Buttle kyrka och alltså nästan mitt på Gotland. Reservatet har en areal av cirka 200 hektar och omfattar dels den 112 hektar stora öppna myrvidden, dels ett antal skogklädda myrholmar samt en bård av barrskog runt myren.

Lindhammarsmyr är en av Gotlands största odikade myrar. Den saknar större tillflöden och tar endast emot vatten från skogsområdena runt myren. Myren avvattnas via en smal bäck som slingrar sig österut från myrens nordostspets. Växtligheten i myren består till stor del av ag, men i den södra delen domineras vegetationen av de högvuxna starrarterna trådstarr och bunkestarr. Framför allt längs myrens norra kant växer en del vass. I norr finns även kalkfuktängar med växter som kärrfräken, ängsnycklar och slåtterblomma.

Den skog som växer runt myren består huvudsakligen av tallskog med inslag av bland annat gran och björk. Skogen har till stor del karaktären av sumpskog. I den glesa skogen runt myren lever den sällsynta dårgräsfjärilen, en dagfjärilsart som i Sverige bara förekommer i Östergötland och på Gotland. Den flyger från slutet av juni till slutet av juli, och larverna lever främst på halvgräset lundstarr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar. Parkering är tillåten i direkt anslutning till dessa vägar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2003
Socken: Buttle och Vänge
Karaktär: Myrmark
Areal: 190 hektar
Markägare: Privat/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Reservatet ligger norr om Buttle kyrka. Reservatet är svårtillgängligt och det finns inga anordningar eller leder för besökare.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss