Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sigfride

Sigfride

I anslutning till väg 148, mellan Rute kyrka och Fårösund, ligger flera naturreservat som alla utgör fina exempel på norra Gotlands ofta karga natur med stort inslag av alvarmarker och våtmarker. Sigfride är det sydvästligaste av dessa.

Skogen i Sigfride domineras av tall, men framför allt i den norra delen av reservatet är inslaget av gran påtagligt. Detta är ganska ovanligt på Gotland. Tallarna är i många fall gamla och spärrgreniga, medan granarna ofta har vuxit långsamt och därför blir små och grova. Området har aldrig utsatts för moderna skogsbruksmetoder utan har under lång tid skötts på traditionellt sätt med plockhuggning av ved och virke samt bete. Vissa delar har under många år lämnats helt orörda och har då successivt övergått till naturskog. I skogen finns rikligt med död ved i form av stående torrträd och vindfällda träd, s.k. lågor, och även en hel del hålträd. Alla de här karaktärerna skapar tillsammans väldigt goda förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv.

Inom reservatet finns ett flertal öppna våtmarker. Vegetationen i dessa domineras av gräset blåtåtel samt av lågvuxna starrarter som slankstarr och ängsstarr. Våtmarkerna är rika på olika slags örter, och bland annat slåtterblomma och sumpgentiana är vanliga. Av orkidéer förekommer bland annat luktsporre och honungsblomster.

Många olika fågelarter häckar gärna i skogen i reservatet. Till dessa hör bland annat spillkråka, nattskärra, trädlärka, skogsduva,dubbeltrast och korp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2010
Socken: Rute
Karaktär: Skog och våtmark
Areal: 131 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Sigfride ligger 1,5 km öster om Rute k:a, intill väg 148 (vägen mot Fårösund).

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss