Sigfride

Sigfride

I anslutning till väg 148, mellan Rute kyrka och Fårösund, ligger flera naturreservat som alla utgör fina exempel på norra Gotlands ofta karga natur med stort inslag av alvarmarker och våtmarker. Sigfride är det sydvästligaste av dessa.

Skogen i Sigfride domineras av tall, men framför allt i den norra delen av reservatet är inslaget av gran påtagligt. Detta är ganska ovanligt på Gotland. Tallarna är i många fall gamla och spärrgreniga, medan granarna ofta har vuxit långsamt och därför blir små och grova. Området har aldrig utsatts för moderna skogsbruksmetoder utan har under lång tid skötts på traditionellt sätt med plockhuggning av ved och virke samt bete. Vissa delar har under många år lämnats helt orörda och har då successivt övergått till naturskog. I skogen finns rikligt med död ved i form av stående torrträd och vindfällda träd, s.k. lågor, och även en hel del hålträd. Alla de här karaktärerna skapar tillsammans väldigt goda förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv.

Våtmarker
Inom reservatet finns ett flertal öppna våtmarker. Vegetationen i dessa domineras av gräset blåtåtel samt av lågvuxna starrarter som slankstarr och ängsstarr. Våtmarkerna är rika på olika slags örter, och bland annat slåtterblomma och sumpgentiana är vanliga. Av orkidéer förekommer bland annat luktsporre och honungsblomster.

Fåglar
Många olika fågelarter häckar gärna i skogen i reservatet. Till dessa hör bland annat spillkråka, nattskärra, trädlärka, skogsduva,dubbeltrast och korp.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Socken: Rute
Karaktär: Skog och våtmark
Areal: 131 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Sigfride ligger 1,5 km öster om Rute k:a, intill väg 148 (vägen mot Fårösund).