Salmbärshagen

Salmbärshagen

Här hittar du en typisk gotländsk lövängsmiljö, som är speciell på grund av de många gamla ekarna. Upptäck områdets många lavar, insekter, fåglar och fladdermöss eller bara njut av en picnic i det gröna.

Naturreservatet Salmbärshagen ligger intill vägen mellan Stenkyrka kyrka och Elinghems ödekyrka. I reservatet kan du se en imponerande samling gamla grova ekar. Naturreservatet Salmbärshagen har bildats främst för att bevara dessa ekar, som troligen utgör det största beståndet på ön. Här finns flera hundra ekar med en stamdiameter i brösthöjd på över 60 cm, och ett tiotal ekar med en stamdiameter på över en meter! I övrigt är ask det dominerande trädslaget, och i de delar av reservatet som tidigare varit ängsmark, kan du se att flera av askarna tidigare har klappats (hamlats).

På de gamla ekarnas bark växer lavar som rosa skärelav, gul dropplav, gulpudrad spiklav och stor sönderfallslav, arter som är knutna till just gamla ekar. Även på de äldre askarna växer flera ovanliga lavar, bland annat den i Sverige mycket sällsynta askvårtlaven. Vanliga kärlväxter i reservatet är lundelm, skogsstarr, midsommarblomster, ramslök, vårärt, ängskovall och blåhallon (som på Gotland kallas ”salmbär”). Här och var växer lundslok, underviol, vippärt och skogsknipprot.

Rikedomen på hålträd gör Salmbärshagen till en idealisk livsmiljö för många arter insekter, fåglar och fladdermöss. Bland de ovanliga skalbaggar som påträffats i reservatet kan nämnas brun guldbagge, vars larver lever i ihåliga och murkna gamla lövträd. Till områdets häckfåglar hör bland annat halsbandsflugsnappare, mindre hackspett, skogsduva och kattuggla.

I den sydligaste delen av Salmbärshagens naturreservat ligger Ekebysänget, som än i dag sköts på traditionellt sätt med fagning, slåtter och efterbete.
Änget är ganska fuktigt, och växter som älggräs, midsommarblomster och ängskovall är vanliga. I de öppnare delarna kan du hitta typiska slåtterängsväxter som svinrot, slåtterfibbla, klasefibbla och nattviol.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller grenar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • göra upp eld,
  • föra motordrivet fordon utom på vägen fram till parkeringsplatsen väster om Ekebysänget.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2002
Socken: Stenkyrka
Karaktär: Ett Gotländsk änge
Areal: 31 hektar
Markägare: Svenska kyrkan, Visby stift
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Salmbärshagen ligger 2 km nordost Stenkyrka kyrka, vid vägen mot Ekebys.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss