Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nors

Blommande orkidéer i Nors. Foto: Ingrid Thomasson

Det lilla naturreservatet Nors på Norra Gotland är ett väldigt botaniskt intressant område där du kan hitta många djur och växter knutna till de gamla vackra lövträden och sumpskogen.

Naturreservatet Nors ligger i direkt anslutning till den sydöstra delen av naturreservatet Sigfride och den sydvästra delen av naturreservatet Bräntings. Ett besök i Nors kan därför med fördel kombineras med besök i de två grannreservaten. Naturreservatet Nors är 26 hektar stort. Naturvärdena som finns här är främst knutna till de senvuxna, grova eller hamlade ekar och askar som finns i områdets nordöstra del. På träden växer det en mycket artrik lavflora med flera sällsynta arter. Området betas i dag av lamm och har troligtvis betats sedan slutet av 1600-talet. Floran här är tydligt påverkad av det långvariga betet, och här växer flera orkidéarter som skogsknipprot, skogsnycklar, nattviol och tvåblad.

I reservatets sydvästra del dominerar barrsumpskog. Här saknas buskskikt nästan helt, och här växer blåmossa i stora kuddar på marken och långfliksmossa och rörsvepemossa på de murkna granlågorna. Alla tre mossorna signalerar höga naturvärden knutna till barrskog med hög luftfuktighet och död ved. Just liggande död ved finns det mer av i sumpskogen än i hagmarken. Men den döda ved som finns i hagmarken är av hög kvalitet och består främst av gammal tall, ek och ask som står eller ligger relativt solbelyst och därför utgör mycket värdefulla substrat för många insekter och lavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur


Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande
  • samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet. Observera dock att insamling av vissa arter även kan vara reglerad i artskyddsförordningen (2007:845)


Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för

  • plockning av bär, marksvamp och blommor för husbehov, dock får inte fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas.
  • att mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte genomförs, med samma begränsningar som punkten ovan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2016
Socken: Rute
Karaktär: Löv- och sumpskog
Areal: 26 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Nors ligger ca 2,5km öster om Rute kyrka. Nors nås genom reservaten Bräntings och Sigfride, parkering vid Bräntings.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss