Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Blautmörskogen

Bluttmo-Glidarshage

Blautmörskogen är en spännande gammal barrskog med höga naturvärden. Här kan du vandra bland blåbärsris och mjuka mosskuddar. Har du tur kan du träffa på ovanliga gräsarter i grönskan, så som strävlosta och skogskorn.

Naturreservat Blautmörskogen består huvudsakligen av barrblandskog, det vill säga både tall och gran. Skogen är mosaikartad vilket gör att området är mycket varierat och artrikt. Det finns områden med sumpskogskaraktär som övergår på de högre liggande delarna av frisk och fläckvis även torr mark. Eftersom något skogsbruk inte har bedrivits i reservatet sedan lång tid tillbaka, finns det gott om död ved i olika nedbrytningsstadier, något som gynnar många arter av insekter, mossor och svampar.

I närheten av reservatets sydvästra hörn ligger Blautmyr, en myr som dikades ut i början av 1900-talet och nu håller på att växa igen. I kanten av myren står gamla senvuxna askar som bär spår av tidigare utförda klappningar (hamlingar). På en del av dessa har man påträffat de hotade arterna ädellav och mörk kraterlav. Reservatsområdet ligger på en höjd av cirka 15 meter över havet och avvattnas mot nordväst via ett dike från Blautmyr mot Bandshageå.

Vanliga örter i Blautmörskogen är björk- och vitpyrola, linnéa, ormbär, skogsnycklar och sårläka. Man kan också hitta de ovanliga gräsen strävlosta, skugglosta och skogskorn.

Strax sydost om reservatet finns en fin skeppssättning från yngre bronsåldern, den så kallade "Tjelvars grav ". En trevlig plats att inta sin matsäck på!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2006
Socken: Vallstena
Karaktär: Barrskog
Areal: 56 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Blautmörskogen ligger ca 3 km NV Åminne i Gothem socken. Reservatet nås via en grusväg förbi forn-lämningen "Tjelvars grav".

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss