Sandarve kulle

Sandarve kulle

Sandarve kulle lockar till strövtåg och familjeutflykter året om. Här finns betande får, små grottor och backar för både blåsippor och pulkaåkning!

Sandarve kulle höjer sig påtagligt över det omgivande landskapet – krönet ligger drygt 60 meter över havet och 20-30 meter över markerna närmast ”kullen”. Framför allt mot väster avgränsas Sandarve kulle av branta stup med enstaka överhäng och smågrottor. Kullen är nästan helt täckt av en gles skog av tall, ek, ask och rönn. I sluttningarna står enstaka granar, och i sydväst finns ett bestånd av skogsalm.

Växter
I branterna växer en lundartad flora med bland annat nässelklocka, skogsnarv, underviol, strävlosta och lundslok. Uppe på berget, där det är mer solöppet och torrare, hittar du växter som tjärblomster, stor kustruta, backklöver, stor fetknopp, duvnäva och buskviol. I en glänta ovanför sydbranten finns ett mindre bestånd av den ovanliga hylsnejlikan.

Storänge
Öster om själva kullen ligger Storänge, en halvöppen beteshage med högvuxna askar och skogsalmar. På askarna växer ofta lunglav. Under våren, innan lövträden har slagit ut, blommar här bland annat gulsippa, fältsippa, smånunneört, vårlök och dvärgvårlök. På kullens nordvästra sluttning finns en skidbacke och på den östra sluttningen två backar avsedda för skid- och kälkåkning. Flera stigar löper på och runt kullen.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra eller parkera motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • medföra hund som inte är kopplad
  • använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande på ett störande sätt
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • gräva upp växter

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1984
Socken: Fardhem och Linde
Karaktär: Kulle med lövskog
Areal: 15 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Sandarve kulle ligger 1 km norr om Fardhem k:a, vid vägen mot Gerum.