Bräntings haid

Bräntings hajd

Bräntings haid är ett stort och varierat naturreservat som i söder genomkorsas av väg 148. Naturen är påtagligt karg men ändå rik på både djur och växter. Stanna till på parkeringsplatsen på den norra sidan av väg 148 och ge dig ut på vandring över alvarmarken.

Bräntings haid
Det 423 hektar stora naturreservatet Bräntings haid består till största delen av en mosaik av gles, lågvuxen tallskog samt nästan helt trädlösa fukthedar och alvarmarker. Där jordtäcket är lite djupare förekommer mer högvuxen tallskog. En stor del av träden i reservatet har en ålder av över 100 år, och det finns gott om torrträd.

Alvarmarker
Områdets alvarmarker består delvis av nakna hällmarker, delvis av grusalvar, där berggrunden täcks av ett tunt lager vittringsgrus. Växtligheten är huvudsakligen den typiska för gotländska alvarmarker. Vanliga arter är gul och vit fetknopp, backtimjan, solvända, bergsskrabba, blodnäva, tulkört, färg- och vitmåra, fältmalört, spåtistel, jordtistel, liten sandlilja, getrams, liljekonvalj och S:t Pers nycklar. Men man kan också hitta andra, mer ovanliga växter på alvarmarkerna, till exempel kalknarv, alvarglim, svärdkrissla, timjansnyltrot, salepsrot och alpnycklar.

Våtmarker
I reservatet förekommer flera olika typer av våtmarker. Längst i söder ligger Brutmyr, en agmyr som omges av en kantzon, där växtligheten domineras av blåtåtel och knappag. Strax norr om väg 148 ligger ett annat stort våtmarksområde, Bläckvätar, som nästan helt består av öppna fukthedar och vätar. Vanliga växter på fukthedarna är bland annat alvargräslök, ängsvädd, rödklint, brunört samt orkidéer som ängsnycklar och brud-sporre. Här och var växer blodtopp, en växt som i Sverige bara förekommer på Gotland.

Insekter
Inom området förekommer flera ovanliga och värmekrävande arter insekter, till exempel apollofjäril och svartfläckig blåvinge samt de vedlevande skalbaggarna hårig blombock, gulfläckig praktbagge och smedbock.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2001
Socken: Rute
Karaktär: Alvar- och våtmark
Areal: 423 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Bräntings haid ligger drygt 2 km norr om Rute k:a, på ömse sidor om väg 148.