Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brajdgatskogen

Gammelskog i naturreservatet

Solen letar sig ner i gammelskogen. Foto: Elina Ambjörnsson

Brajdgatskogen är ett stort skogsområde strax sydöst om Bäl kyrka på mellersta Gotland. Området utgörs till största delen av gransumpskog och frisk barrskog med ett stort inslag av ädellövträd.

Brajdgatskogen utgörs av en särpräglad, och för Gotland ovanlig, skog. Här växer förutom gran även tall, björk, ask, lundalm, skogsek, hassel och asp. Murgröna är utbrett i området och många av träden är högväxta och står på stora ”socklar”, vilket för tankarna till en sagoskog. Skogen är mycket artrik. I markskiktet växer det ovanliga gräset skogskorn och de värdefulla svamparna svartgrön spindling och pälsticka. Det är dock den rika lavfloran som får området att sticka ut. I reservatet återfinns inte mindre än 14 rödlistade lavar som lever på ädellövträd. Två av dessa är kritiskt hotade.

Historiska kartor anger att området utgörs av en gammal betad utmarksskog. I nordvästra delen av området finns en del av en forntida väg samt tre gravar daterade till bronsålder och järnålder. Ytterligare en bit av en medeltida väg löper genom reservatets sydöstra del. Det är denna väg, Brajdgate, som gett området sitt namn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I reservatet finns inga föreskrifter för allmänheten, utan här gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2023
Socken: Bäl
Karaktär: Trädklädd betesmark och skog
Areal: 47,6 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 2 kilometer sydost om Bäl kyrka, söder om naturreservatet Burggathagen. Reservatet är ett av de mer otillgängliga reservaten på Gotland då det saknas tillfartsväg och parkering.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss