Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hajdhagskogen

Hajdhagskogen

Hajdhagskogen består av ett stycke typisk nordgotländsk utmarksnatur. Här finns gammelskog, alvarmarker och våtmarker med mycket höga naturvärden.

Skogen består av barrblandskog med många gamla träd. I skogen har en lång rad ovanliga svampar hittats. De här svamparna bildar rotkontakt med trädens rötter för att komma åt socker och i utbyte underlättar de trädens vattenupptagning. Samarbetet mellan svampar och träd kallas mykorrhiza och byggs upp under lång tid. Flera av svamparterna i Hajdhagskogen finns bara i riktiga gammelskogar på mark som varit kontinuerligt täckt med skog.

Här och var i skogsmarken finns öppna områden i form av alvarmarker och myrar. Ute på alvarmarkerna står enbuskar som är flera hundra år gamla och på dessa gamla buskar växer bland annat den sällsynta laven ringlav. Myrarna i området är rika på mineraler och visar upp en mångfald av orkidéarter och andra örter.

Det finns planer på två nya parkeringar för de som vill besöka reservatet; en i den sydvästra delen och i den nordöstra delen av området. En vandringsstig ska också anläggas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • skada levande eller dött träd eller buske,
  • framföra motordrivet fordon utanför väg markerad med röd heldragen linje på karta, bilaga 3 i beslutet.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • plocka eller skada rödlistade växter, svampar och lavar, eller störa djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Socken: Othem och Lärbro
Karaktär: Alvarmark, våtmarker och gammal barrskog
Areal: 276 hektar
Markägare: Privat/Region Gotland
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Hajdhagskogen ligger 300 meter sydost om Othem kyrka.

Karta

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss