Allkvie änge

Entrén till Allkvie änge

Entrén till Allkvie änge.

Allkvie änge avnjuts bäst under senvåren och försommaren, då man kan vandra runt i änget och avnjuta blomprakten och fågelsången. En anlagd naturstig gör det lätt att hitta den bästa vägen.

Naturreservatet Allkvie änge kan sägas bestå av tre delar. I sydost ligger själva änget som till största delen hävdas på traditionellt sätt med fagning på våren och slåtter underhögsommaren, efterbete under sensommaren och röjning under vintern. I norr och sydväst finns beteshagar bevuxna med enstaka träd och buskar.

Änget
Själva änget har en areal av knappt fyra hektar. Lövskogen i änget består främst av ek, ask, lundalm, vildapel, rönn och vårtbjörk. Mellan träden står ”buketter” av hassel och andra buskar som skogskornell, getapel, nyponros och slån. Under våren blommar svalört, blåsippa och vitsippa i stor mängd i änget, och under denna tid kan man
också se den parasitiska vätterosen sticka upp vid foten av något hasselbuskage. Sommartid domineras örtfloran av bland annat midsommarblomster, humleblomster, brudbröd, ängskovall, teveronika och ramslök.

Häckande fåglar
I ängets många hålträd häckar fåglar som halsbandflugsnappare, stare och skogsduva, medan arter som rödhake, koltrast, näktergal, svarthätta, trädgårdssångare och lövsångare föredrar de mer vegetationstäta delarna av området.

Naturstig
Ett bra sätt att bekanta sig med Allkvie änge är att gå den cirka en kilometer långa naturstig som Länsstyrelsen har anlagt genom änget. Tryckt handledning till
naturstigen finns i en låda vid grinden in till änget.

Allkvie naturreservat maj 2018

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att: 

  • föra motordrivet fordon eller cykla annat än på anvisad väg (se karta),
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980, utvidgat 2004
Socken: Endre
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: ca 18 hektar
Markägare: Privat/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Allkvie änge ligger ca 7 km SO om Visby, strax intill väg 631. 

Naturstig

Läs om djur och växter utmed naturstigen i Allkvie änge.

Handledning Pdf, 403.8 kB, öppnas i nytt fönster.