Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Siglajvs

Siglajvs

Naturreservatet Siglajvs i Rute socken genomkorsas av flera spännande stigar. Skogen är även i övrigt lättvandrad och bjuder på fina naturupplevelser.

Siglavs domineras av äldre barrskog. I väster utgörs underlaget av svallat grus som bildar ryggar som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Här är skogen väldigt högrest. Österut är skogen magrare, knotig och lågvuxen och övergår i alvarskog där grusalvar är den vanligaste marktypen. Här kan du träffa på de ovanliga skalbaggarna reliktbock och smedbock. I denna del häckar flera par nattskärra. I den västra delen av området är granarna påfallande senvuxna, med hängande grenar, täta grenvarv och rika förekomster av gammelgranlav och kattfotslav.

I den nordöstra delen av reservatet finns några långsträckta rikkärr med mycket rika förekomster av den lilla orkidén honungsblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • använda området till organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande.

    Mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte är tillåtet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2017
Socken: Rute
Karaktär: Kalkbarrskog
Areal: 85 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Siglajvs ligger ca 2km sydost om Rute kyrka. Du kommer hit genom att ta av väg 148 söderut vid Rute kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss