Siglajvs

Siglajvs

Naturreservatet Siglajvs i Rute socken genomkorsas av flera spännande stigar. Skogen är även i övrigt lättvandrad och bjuder på fina naturupplevelser.

Siglavs domineras av äldre barrskog. I väster utgörs underlaget av svallat grus som bildar ryggar som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Här är skogen väldigt högrest. Österut är skogen magrare, knotig och lågvuxen och övergår i alvarskog där grusalvar är den vanligaste marktypen. Här kan du träffa på de ovanliga skalbaggarna reliktbock och smedbock. I denna del häckar flera par nattskärra. I den västra delen av området är granarna påfallande senvuxna, med hängande grenar, täta grenvarv och rika förekomster av gammelgranlav och kattfotslav.

Fina rikkärr
I den nordöstra delen av reservatet finns några långsträckta rikkärr med mycket rika förekomster av den lilla orkidén honungsblomster.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • använda området till organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller liknande.

    Mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte är tillåtet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Socken: Rute
Karaktär: Kalkbarrskog
Areal: 85 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Siglajvs ligger ca 2km sydost om Rute kyrka. Du kommer hit genom att ta av väg 148 söderut vid Rute kyrka.