Ollajvs

Ollajvs

Tät, mossrik, fuktig barrskog och en slingrande bäck med havsöringar möter dig i Ollajvs naturreservat som består av ett drygt 115 hektar stort skogsområde i närheten av Ljugarn.

I Ollajvs är skogen fuktigare än på många andra ställen, och stora delar av skogsmarken kan karaktäriseras som sumpskog. Gran är det dominerande trädslaget, och många av träden är gamla och grova. Flera av träden växer på tydligt utvecklade socklar. I området finns rikligt med död ved i form av torrträd, högstubbar och granlågor i fuktiga miljöer.

Mossor och lavar
På marken i hela reservatet växer gott om mossa, huvudsakligen vanliga arter som kvastmossa, kranshakmossa, husmossa och väggmossa, men om du har tur kan du även se den betydligt mer sällsynta arten grön sköldmossa. De äldre granarnas stammar täcks av gammelgranslav, medan kattfotslav och havstulpanlav växer mer sparsamt.

Lekande havsöring
Genom området rinner Svajdeån samt ett par mindre biflöden till denna. Under senhösten kan du här se stora havsöringar som sökt sig upp i ån för att leka.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp eld
  • föra motordrivet fordon

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2002
Socken: Alskog och När
Karaktär: Naturskog
Areal: 116 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Ollajvs ligger 1,8 km väster om Alskog kyrka, infart från vägen mellan Ljugarn och Lau, mittemot Gålrums gravfält.